Výroční 2008

Výroční zpráva o stavu sboru ČCE v Silůvkách za rok 2008

Rok 2008 byl pro náš sbor rokem stavebním a rokem promýšlení, jak rozšířit sborovou práci a obohatit sborový život, a jak jít s evangeliem o Ježíši Kristu  k lidem.

Bohoslužby, nejdůležitější část sborového života se konaly 57×. Kromě farářky sboru přijali pozvání a posloužili nám zvěstováním Slova Božího tito bratři a sestry: Olga Tydlitátová (1×), Jiří Šimsa (4×), Jiří Novák (3×), Štěpán Hájek (1×) a výjimeční hosté Ondřej Hron z Kanady a Bernard Martin ze Švýcarska. Čteným kázáním posloužil 2× Dušan Lacko.

Večeře Páně byla vysluhována 7×, za průměrné účasti 16.

Nově:

 1. se začaly konat bohoslužby v kazatelské stanici v Ivančicích, každou 1. neděli v měsíci. Od dubna 2008 jsme se sešli 9×, prům. účast 6, VP 2×. Zpěv zde doprovází Petr Kadlec a Jan Šebesta, vytvořilo se zde pěkné obecenství bratří a sester. Čistě ekonomicky vzato – na sbírkách se zde vybralo 2.750 Kč, za nájem jsme zaplatili 1.800 Kč.

  Zprávu podá kurátor Dušan Lacko.

 2. se začaly konat 1× měsíčně rodinné bohoslužby od září 2008, byly tedy 4×.

 3. se na Zelený čtvrtek konalo čtení pašijního příběhu (Mt), kolem stolu se sv. Večeří Páně (7).

 4. se do bohoslužeb začali zapojovat laici, čtením z Písma a modlitbami.

Za varhanní doprovod při bohoslužbách děkujeme Martině Matuškové a Janu Šebestovi, kteří se pravidelně střídají. Je to velmi důležitá služba a důležitá součást bohoslužebného života, jak zdůrazňuje církevní kantor Ladislav Moravetz, a jak jsme si toho i sami vědomi.

Proto děkujeme i za kytarový doprovod Petru Matuškovi a Petru Kadlecovi.

Nedělní škola: děti se sešli 50× za rok, průměrně 4 (pozn. účast zvedla vánoční hra 35 dětí) Zprávu podá Marta Šebestová.

Biblické hodiny se konaly pravidelně každý týden, za nevelké průměrné účasti 4, vytvořila se skupinka sice malá, ale když to vyjádřím trochu sobecky: je nám spolu dobře.

Konfirmační příprava: 19× se sešli 4 konfirmandi, kteří se připravují ke konfirmaci, která bude v květnu 2009.

Křest ani pohřeb se v našem sboru nekonal. Svatbu jsem vykonala jednu, snoubenci, kteří nepatřili ani do sboru ani do ČCE, ji měli v hotelu Kozí Horka na Brněnské přehradě.

Sbor má 138 členů. O tom, co se ve sboru děje se snažíme pravidelně informovat na webových stránkách sboru (siluvky.evangnet.cz) a 2× ročně velikonočním a vánočním dopisem. Za aktualizaci webových stránek patří dík Petru Kadlecovi.

Co dalšího jsme spolu ve sboru směli z Boží milosti v uplynulém roce prožít, teď vezmu chronologicky:

 1.  Leden. V rámci dobrých ekumenických vztahů - pomoc při organizování Tříkrálové sbírky České katolické charity v Silůvkách.

 2. Březen. Při příležitosti velikonočních svátků vystavil Pavel Kadlec z Kounic již tradičně 3 obrazy v kostele a pěkně je uvedl. Jsme moc rádi, že nás takto každoročně obohatí a tento prostor přizdobí ke slavení velikonoc.

 3. Duben. Zájezd na Husovický Dvorek – neděle, bohoslužby se 4 křty, představení Víti Marčíka Bajaja, výstava obrázků Rostislava Pospíšila. Zúčastnilo se 6 dospělých a 4 děti.

  Na Den Země promítl Pavel Just film Al Gora Nepříjemná pravda. Bylo nás při tom 6.

 4. Květen. Zpívání s Ladislavem Moravetzem v Miroslavi – 6 dospělých + 3 děti.

  Mládež – seniorátní školka Nosislav 2 děvčata.

  Udělaly si k nám výlet maminky s dětmi ze sboru Brno I.

 5. Červen. Nalezli jsme poklad při bourání staré střechy na faře – stříbrné mince a dopisy ukryté v rohu střechy zřejmě před koncem II. sv. války.  

  Na seniorátním shromáždění JJ  v Břeclavi se účastnili za náš sbor  Pavel Just a Petr Kadlec a informovali o pokračující  rekonstrukci střechy fary v Silůvkách.

  Těsně před prázdninami se konal koncert Slávka Klecandra, člena skupiny Oboroh. Staršovstvo mělo trochu strach, zda bude o koncert dostatečný zájem. Slávek Klecandr je však muzikant velmi výrazný, a tak svým zpěvem a hrou příjemně překvapil i nás, kteří  ho dobře známe.

 6. Červenec. Rosťa Cesar vařil již po druhé na seniorátním táboře pro děti na Blažkově.

 7. Rozmezí července a srpna. Sborový tábor na skautském táboře na Pyšelu trval 6 dní, vystřídalo se tam dohromady asi 30 účastníků. Tábor byl vydařený, nemalou měrou k tomu přispělo krásné počasí a poloha a zařízení tábora. Jsme vděčni Sokolíku Silůvky za jeho zapůjčení.

 8. Září.  Se konala tady v kostele ekumenická neděle za účasti církví ŘK, CČSH, ČCE a AC, účast 66 dospělých + 8 dětí. Při té příležitosti jsme zde uvítali Annu Štěpánkovou a Antonína Kotačku, duchovní CČSH.

 9. Říjen. Náš sbor poctil týdenní návštěvou evangelický farář Bernard Martin ze Švýcarska, který působí v naší církvi a taky v Mexiku. Měl dvě besedy ve školách, biblickou hodinu, setkání s konfirmandy, besedu ve sboru. V neděli kázal, byli jsme s ním na výletě v Mor. Krumlově na Slovanské epopeji. Byl bratrsky a sestersky přijat v šesti rodinách našeho sboru, což si nemohl vynachválit.

   Mládež - sen. školka Rovečné – 1 účastnice z našeho sboru.

 10. Listopad. Natáčení ČT 2 pro pořad Dobré ráno v našem sboru (téma: co dělá farářka, která má rodinu ve volném čase).

 11. Listopad – prosinec - nacvičování dětské štědrovečerní hry „Patero pokušení aneb Už X-tá konference nebešťanů o nápravě člověka“ od Petry Macháčkové z Benešova.

 12. Prosinec. Štědrovečerní hra 144 dospělých + 35 dětí.

 13. Taky máme z příkazu Kristova navštěvovat své bratry a sestry v  nemoci, osamění a stáří – o což jsme se snažili, ale měli bychom to činit víc.

 14. Žili jsme taky v rámci seniorátu a celé církve. Odtud jsme jako malý sbor přijímali pomoc a podporu, i jako synodem vyhlášené církví podporované kazatelské místo (do 31.8.2011).  V rámci seniorátu a církve jsme jako sbor plnili své povinnosti, které tady máme.

 15. Hned v úvodu jsem zmínila, že rok 2008 byl pro nás rokem stavebním. Rekonstrukci střechy fary a její finanční zabezpečení shrne ve své zprávě Petr Kadlec. Já jen připomínám, že bylo potřeba neustále hlídat a přepočítávat peníze, abychom vyšli. Obdrželi jsme některé mimořádné finanční příspěvky a dary. Od sboru Brno I. dar 20.000 Kč na opravu fary a od Obce Silůvky 10.000 Kč na činnost sboru. Za všechny přijaté peníze děkujeme a snažíme se s nimi hospodařit co nejlíp.

 16. Brigády – uskutečnilo se jich několik; při rekonstrukci fary, při údržbě zahrady, při úklidu kostela a sborové místnosti, mytí oken.

Jak vidíte, takto v souhrnu nelze snad říct, že se v našem sboru nic moc neděje. Díky patří tedy na tomto místě staršovstvu, které muselo všechny novoty posoudit, vstřebat a pomoci jim k životu. Díky patří celému sboru, protože jak jsme viděli, sborový život se skládá z mnoha drobných aktivit, a z mnoha větších či menších přispění nás všech. Společné díky nás všech pak patří Pánu Bohu, že z nás tvoří společenství bratří a sester, a že zasévá mezi nás lásku, pokoj a moudrost svým Svatým Duchem.

Při tak bohatém výčtu nejrůznějších aktivit jsem jistě na něco zapomněla. Tak to prosím v diskusi doplňte nebo mi to promiňte.

Děkuji vám za pozornost.

Pořad výročního sborového shromáždění ve sboru ČCE v Silůvkách 15. 3. 2009

Bohoslužby; Zahájení výr. shrom. - M. Kadlecová, navržení předsedy shromáždění – D. Lacka; Zvolení zapisovatele – Pavel Maláč; 2 ověřovatelé zápisu: návrhy - Ladislava Kadlecová, Jitka Grandeová; 2 revizoři účtů – Pavel Kadlec st, Anna Elsnerová,

Zpráva o životě sboru – M. Kadlecová ... a její schválení, Zpráva o kaz. stanici v Ivančicích, Zpráva o nedělní škole, Zpráva o hospodaření sboru ... a její schválení; Zpráva o rekonstrukci střechy na faře ... Petr Kadlec; Revizní zpráva – Pavel Kadlec

Zpět na začátek