Výroční 2009

Výroční zpráva o stavu sboru ČCE v Silůvkách za rok 2009

 

Bohoslužby, nejdůležitější část sborového života se konaly v Silůvkách v centru sboru 59×, průměrná účast 20 osob. Kromě farářky sboru přijali pozvání na kazatelnu Jiří Šimsa 3×, Jan Šimsa 1×, Jiří Novák 1×, O. Titěra 1×, Š. Hájek 1×, L. Korpa 1×, Pavel Kalus 1×, D. Lacko 1×.

Večeře Páně byla vysluhována 9× za prům. účasti 18 osob.

Za varhanní doprovod zpěvu při bohoslužbách děkujeme našim třem varhaníkům Martině Matušková, Martině Kadlecové jr. a Janu Šebestovi. Děkujeme taky za kytarový doprovod při bohoslužbách Petrovi Matuškovi a Petrovi Kadlecovi.

Bohoslužby se konaly pravidelně také v Ivančicích v kazatelské stanici (12×, prům. 7, VP 3×, prům. 7) – zprávu podá Dušan Lacko.

Konala se pravidelně i nedělní škola – zprávu podá Marta Šebestová.

Rodinné bohoslužby se konaly 9×.

Na biblické hodině jsme se sešli 32×, prům. účast 5.

Konfirmační příprava: 9×, prům. účast 4, byla završena představením konfirmandů staršovstvu a konfirmační slavností v neděli 17.5.

Křest se ve sboru nekonal.

Do sboru však přistoupili tři lidé. Bratr Miloš Hledík původem ze Silůvek, nyní bytem v Brně, který se bohoslužeb zde sice neúčastní, ale po úmrtí své sestry Olgy vyjádřil přání, aby někdo za rodinu ve sboru byl a platí salár. Dále přistoupila sestra Marie Ryšavá z Dolních Kounic, která také po  smrti své sestry se rozhodla navázat na rodinnou evangelickou tradici, jak si ji pamatovala z miroslavského sboru. Dále přistoupila sestra Blanka Topinková z Ořechova, která původně patřila do sboru v Husovicích, ale také poznala život evangelické církve v Německu. Jménem staršovstva a celého sboru vás, milé sestry, v našem sboru takto oficiálně vítám. Jsme rádi, že jste si našly cestu zpět do společenství církve, jsme obzvlášť rádi, že chcete žít ve společenství tohoto našeho malého sboru. Přejeme si, abyste zde cítily dobře, abyste cítily přijetí sester a bratří, přijetí v rodině Boží a Kristově. Přejeme vám, abyste takto obohaceny a posilněny vydávaly dobré ovoce víry tam, kam vás Pán Bůh postavil – ve své rodině, mezi svými přáteli, ve své obci... k tomu ať vám taky napomáhá tato kniha, tedy Bible (dárek od sboru). Pán Bůh ať vás potěšuje, posiluje a provází.

Celkem jsme s Jiřím Šimsou vykonali za náš sbor 7 svateb, převážně lidí mimo sbor, kteří však někdy až zoufale hledali někoho, kdo by je oddal. Považujeme to za dobrou příležitost k šíření evangelia a povědomí o tom, že základní impulsy k lásce nezištné a obětavé dává Bůh v Ježíši Kristu. Doufáme, že taky setkání při předsvatebních rozhovorech přispějí k dobrému pohledu lidí zvenčí na naši církev a její faráře.

Žel, nebylo však v loňském roce všechno jen radostné a nadějné. Velmi nás zasáhlo náhlé úmrtí sestry Jitky Poddané, roz. Grandeové, a také úmrtí sestry Věry Konicarové, roz. Kadaňkové. Prosím vás tedy, abyste mysleli v modlitbách na jejich nejbližší a i jinak jim vyjadřovali svou podporu.

Měl zde také pohřební rozloučení pan Alois Kolečkář ze Silůvek a na ivančickém hřbitově jsme poděkovali za život sestry Alžběty Štefkové z Ivančic.

Sbor má celkem 135 členů. Staršovstvo se sešlo 10×. O činnosti sboru se snažíme zhruba informovat na webových stránkách, jejich úroveň by se jistě pozvedla, kdyby se jich někdo více ujal a pravidelně tam dával nové fotky a aktuální příspěvky. 2× ročně posíláme sborový dopis do celého sboru.

Co dalšího jsme spolu směli ve sboru v loňském roce vytvořit a prožít? Připomenu to v chronologickém pořadí:

Leden – v rámci dobrých ekumenických vztahů jsme pomohli České katolické charitě při organizování Tříkrálové sbírky v obci Silůvky.

Březen – koncert skupiny Nebend z Církve bratrské z Brna.

Duben- zapůjčení obrazů Laca Garaje pro dobu velikonočních svátků. Obrazy jsme měli zapůjčeny až do poloviny června, shlédlo je pak mnoho dalších návštěvníků našeho sboru. Zasvěcený výklad k nim podal Pavel Kadlec.(7.4.–11.6.)

Na Velký Pátek zazněly při bohoslužbách reprodukovaně Pašijové hry v podání Plastic People a Agon Orchestra.

Při bohoslužbách o velikonoční neděli zazněla Rytmická mše Jana Václava Renče, kterou nazkoušela a pak provedla naše sborová hudební skupina.  Zazpívali ji také při velikonoční katolické mši  v ekumenické kapli v Pršticích.

Květen – proběhla renovace sborové místnosti, Petr Kadlec obrousil a nalakoval původní prkenou podlahu, s Milanem Hlebou pak oškrábali stěny a místnost vymalovali. Martina Matušková vyrobila podle původní linky šablonu a dozdobila interiér linkou v původní podobě.

24. 5. v 15.00 bylo divadelní představení pro děti a dospělé skupiny Bilbo Company Cirkus Chauve na hřišti Pod lípami.

31. 5. na Svatodušní neděli jsme si připomenuli slavnostními bohoslužbami a odpoledním shromážděním 80.výročí položení základního kamene modlitebny v Silůvkách. Kázal farář Pavel Kalus, odpoledne vzpomínal farář Jan Pokorný, jak byl jako desetiletý přítomen slavnosti položení základního kamene a farář Jiří Staněk připomněl léta své farářské služby v Silůvkách. Zpíval pěvecký sbor Cantate Domino z Brna. Promluvil i starosta obce Zdeněk Prax. Radek Neužil, kronikář obce a člen sboru vystavil fotografie a listiny vztahující se k historii sboru.

Červen – 9. 6. se konalo v našem sboru výjezdní zasedání pastorální konference, sestry Jana Jakšová a Anna Badinová za pomoci bratra Milana Hleby uvařili výborný guláš, ostatní se pak podíleli na přípravě dalšího pohoštění.

Bratři Pavel Just a Petr Kadlec se zúčastnili seniorátního shromáždění  JJ v Moravské Třebové, kde podali zprávu o pokračující realizaci půdní vestavby na faře a zdůvodnili žádost o další finanční podporu. Díky jejich snaze jsme dostali ke konci roku 2009 z celocírkevního fondu JJ dar 200.000Kč.

Červenec – Rosťa Cesar jr. spolu s farářkou M. Kadlecovou vařil již po třetí na seniorátním táboře pro děti na Blažkově, sehnal tam i nějaké nádobí a účastnil se tam jedné další brigády. Tábora se zúčastnilo 7 dětí ze Silůvek.

Srpen – 10.–14. 8. rodiny ze sboru sjížděly Vltavu (Rožmberk-Český Krumlov)

Říjen 09 – únor 2010 instalace výstavy Toleranční modlitebny v Kraji Vysočina. Beseda k výstavě s jejími autory se konala 15. 11. v 15.00. Výklad k prohlídce měla Marta Procházková, Sixtus Bolom uvedl svou knihu Tomáš Juren, Jan Vondra představil knihu Sázavský deník a svou práci fotografa také leteckých snímků.

18.10. ekumenické bohoslužby v Rosicích ve 14.00 s následnou besedou na téma zodpovědnosti křesťanů za životní prostředí. Kázala a besedu vedla farářka M. Kadlecová. Za duchovní ŘKC se účastnil páter Petr Koutský, za duchovní ČSCH Antonín Kotačka.

Listopad – sestry Marta Šebestová a Martina Matušková se zúčastnily školení pro učitele NŠ v Pardubicích.

Začala se nacvičovat dětská vánoční hra – vánoční příběh ve verších od Davida Balcara, hru jsme pojmenovali podle ústřední písně Kriste, tvé světlo září tmou. Autor písně je Bohdan Mikolášek.

Prosinec – 23. 12. generálka vánočního divadla v Domově na zámku v Myslibořicích.

Na Štědrý večer přišlo 105 diváků, 25 dětských herců a 8 muzikantů.

Za pravidelné udržování pěkného vzhledu zahrady před kostelem sbor  moc děkuje sestrám Anně Elsnerové a Milušce Vápeníkové.

A vůbec děkuji vám všem za to jak sbor všelijak podporujete, třeba v modlitbě,taky finančně, taky všelijakou drobnou pomocí, taky všelijakým dobrým pečivem. Ráda pozoruji, jak si každý ve sboru najde své místo, kde je užitečný a potřebný, a dělá něco, co je mu blízké a snad mu to taky dělá radost. A tak snad i o našem sboru platí a bude platit slovo apod. Pavla z 1K 12, 4–7: „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“

 

Děkuji vám za pozornost a spolupráci.

Martina Kadlecová, farářka sboru

Zpět na začátek