Výroční 2010

Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu FS ČCE v Silůvkách za rok 2010

 

Bohoslužby, nejdůležitější část sborového života se konaly v Silůvkách, v centru sboru, 58×, průměrná účast 18 dospělých. Kromě farářky sboru přijali pozvání na kazatelnu Jiří Šimsa 2×, Ondřej Titěra 2×, 1× Martin Prudký, Olga Tydlitátová,  Tomáš Jirků, Štěpán Hájek. Čtené bohoslužby se nekonaly ani jednou.

Večeře Páně byla vysluhována 9× za prům. účasti 14 osob.

Za varhanní doprovod zpěvu při bohoslužbách děkujeme našim 3 varhaníkům Martině Matuškové, Martině Kadlecové jr. a Janu Šebestovi. Děkujeme taky za kytarový doprovod při bohoslužbách Petrovi Matuškovi a Petrovi Kadlecovi. Neděkuji jim v ohláškách při každých bohoslužbách, tak jim musím poděkovat za nás všechny o to víc teď, nácviku písní k bohoslužbám věnují doma pravidelně dost času. A připojuji svoje přání – jen houšť a větší kapky!

Bohoslužby v Ivančicích se konaly pravidelně, zprávu podá Dušan Lacko. (poděkovat, že je v Ivančicích pokaždé!, že si Ivančice a diasporu sboru bere za své)

Nedělní škola se konala taky pravidelně, zprávu podá Marta Šebestová.

Rodinné bohoslužby se konaly 9×, prům. dospělí 15, děti 6.

K biblické hodině jsme se sešli 33× prům. účast 5.

Konfirmační příprava – 8×, prům. 3, připravují se Zuzana Najbrtová, Ondřej Kačírek a Michal Kadlec. Chodí vzorně a je s nimi dobrá spolupráce.

Křest se ve sboru nekonal.

Svatby – počet žádostí o církevní sňatek, to bylo něco, co mě minulý rok opravdu hodně překvapilo, s něčím takovým jsem nepočítala ani v těch nejoptimističtějších vizích. Oddala jsem 26 párů, všechno lidi mimo sbor, mimo ČCE, dobrá polovina ani nebyli křesťané. Místa obřadů byla různá, pokud vás to zajímá, můžete si prohlédnout jejich svatební oznámení. Setkávání se snoubenci při předsvatebních rozhovorech i s jejich rodinami a přáteli při obřadu  - to bylo pro mě veliké dobrodružství a zároveň veliká škola. Považuji to za dobrou příležitost k šíření evangelia a  povědomí o tom, že je to Bůh v Ježíši Kristu, kdo dává impulsy a pomáhá k lásce věrnější, hlubší a obětavější, než jaké by byl člověk, sám ze sebe schopen. Doufám, mám naději, že předsvatební rozhovory i moje účast na svatbách vzbudí zájem o křesťanskou víru a přispěje k lepšímu pohledu společnosti na církev. A abych nezapomněla - z našeho sboru se ženil Dušan Lacko ml., svatbu měl v Třebíči, při svatbě zpívali hudebníci z našeho sboru.

Pohřby - žel, bylo potřeba vykonat 4 pohřby, rozloučili jsme se s paní Alenou Šebestovou z Brna, bratrem Petrem Šufeislem z Oslavan, bratrem Miroslavem Soukupem ze Silůvek a panem Josefem Bartošíkem z Brna.

Sbor má celkem 131 členů. Staršovstvo se sešlo 10×. O činnosti sboru se snažíme pravidelně informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2× ročně sborovým dopisem.

Pastorační návštěvy u členů sboru se děly příležitostně, 2× jsme navštívili i br. Krutiše v Myslibořicích.

Nově se začaly konat páteční podvečery, setkání věkově neomezená, abychom se lépe poznali a věděli, čím kdo z nás žije (1.10. + 12.11.)

Taky jsem od září začala vyučovat náboženství na ZŠ Ořechov (1. stupeň), jako zájmový kroužek, pravidelně se účastní 4 hoši ze Silůvek

Další, co se v našem sboru dělo, co jsme mohli společně zorganizovat a prožít, připomenu chronologicky:

Leden – především začalo zateplování půdy na faře a realizování vlastní půdní vestavby, tedy sádrokartonových příček, instalace topení, vody, elektřiny, zařízení koupelny a pokládka podlah.

Pomohli jsme Charitě při organizování Tříkrálové sbírky v Silůvkách.

Až do února byla v kostele výstava Toleranční modlitebny v kraji Vysočina.

Březen – promítání filmu Občan Havel v kanceláři (8); 21. 3. sborový den s celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem.

Duben – k velikonočnímu období výstava výtvarných děl vytvořených technikou Art Protis, zařídil a excelentně uvedl Pavel Kadlec; 17. a 18.4. oslavy 100 let Sokola v Silůvkách, přijeli evangelíci z Brna a okolí, kteří mají nějaké vazby na Silůvky, třeba se účastnili skautských táborů, potěšila nás  návštěva faráře Jiřího Staňka s rodinou, rodiny Šimsových, při slavnostních nedělních bohoslužbách kázal Martin Prudký.

Květen – začal zjevením se lavičky před kostelem v zahradě, tím se mi splnil zase jeden sen; 9.5. vystoupení pěveckého sboru Izmael z Klobouk u Brna; 16. 5. divadelní představení Kvak a Žbluňk zahráli Bilbo compagnie (Sylvie Krobová a Jiří Reidinger)

Červen – 13.6. bylo 75. výročí postavení modlitebny v Bohuticích, 8 členů našeho sboru se zúčastnilo odpoledního slavnostního shromáždění, kázala M. Kadlecová

20. 5. účast bratrů Justa a Kadlece na shromáždění Jeronýmovy jednoty v Kloboukách

Červenec – 2 běhy tábora pro děti na Blažkově, který se těšil hojnému zájmu dětí ze Silůvek, při 1. běhu M. Kadlecová a M. Matušková a Rosťa Cesar posloužili službou v kuchyni a vůbec všeho, co se stravování týče od sestavení jídelníčku, nakoupení surovin až po umývání nádobí.

24. - 30.7. sborový pobyt na táboře v Uhřínově u Velkého Meziříčí; škoda, že pronájem silůveckého skautského tábora se netěšil většímu zájmu v našem sboru.

Srpen – dokončena půdní vestavba na faře, podkroví hotovo k obývání

Září – 12.9. sborová neděle s Tomášem Jirků, farářem v Jimramově se vydařila krásně.

Podzim – příprava a nácvik štědrovečerního divadla s názvem Pojďte s námi do ovčince aneb ovčí vánoce

Prosinec – hudební a technické přípravy štědrého večera; 23.12. generálka v Domově na Zámku v Myslibořicích, 24. 12. plný kostel a vydařené divadlo a celá bohoslužba.

Důležité a potřebné je, že se členové a přátelé sboru účastní také nejrůznějších seniorátních a celocírkevních shromáždění - v lednu 2010 např. instalace nového seniorátního výboru v ČK, zpěvu v brněnském pěveckém sboru, atd.

Jménem staršovstva děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na rekonstrukci fary, přispěli radou, pomocí, finančně, modlitbou.

Děkuji také sestrám, že se pravidelně starají o pěkný vzhled zahrady před kostelem, děkuji všem, kteří se zúčastnili různých brigád, děkuji také všem, kteří přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních.

Staršovstvo děkuje taky obecnímu úřadu v Silůvkách za podporu činnosti sboru.

Ze zprávy je patrné, že život sboru se skládá z mnoha různých aktivit a přispění nás všech a není toho málo, co se nám povedlo za loňský rok společně vytvořit. Naše společné díky však patří na 1. místě Pánu Bohu, který z nás tvoří toto společenství, zasévá mezi nás lásku, moudrost a pokoj svým Duchem svatým.

Při tak bohatém výčtu nejrůznějších věcí jsem jistě na něco zapomněla. Tak to, prosím, po zaznění všech zpráv v diskusi doplňte nebo mi to promiňte.

Děkuji vám za pozornost.

 

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru

 

 

Pořad výročního sborového shromáždění

1. Uvítání, zahájení, presenční listiny, volba předsedy shromáždění (navrhuje se D. Lacko) M. Kadlecová

2.Volba zapisovatele

3. Volba verifikátorů zápisu

4. Volba skrutátorů ( hosté, nečlenové sboru a pod 18 let nemohou hlasovat)

5. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru – M. Kadlecová

6. Zpráva o kazatelské stanici v Ivančicích – D. Lacko

7. Zpráva o NŠ – M. Šebestová

8. Zpráva za mládež – M. Kadlecová jr.

9. Zpráva za varhaníky – M. Matušková

10. Zpráva stavební- Petr Kadlec

11. Zpráva finanční – o hospodaření sboru – Petr Kadlec, zastupuje J. Neužilovou

12.Zpráva revizorů hospodaření sboru – Pavel Kadlec, Anna Elsnerová

13. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích

14. Hlasování o zprávách, včetně schválení uzávěrky a rozpočtu sboru

15. Volba revizorů hospodaření sboru na rok 2011

16. Závěr sborového shromáždění i celých bohoslužeb

D. Lacko – přímluvná modlitba, M. Kadlecová – poslání + požehnání

Zpět na začátek