Výroční 2011

Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu FS ČCE v Silůvkách za rok 2011

 

Bohoslužby, nejdůležitější část sborového života se konaly v Silůvkách, v centru sboru, 56×, průměrná účast 18 dospělých. Kromě farářky sboru přijali pozvání na kazatelnu Jiří Šimsa 4×, Olga Tydlitátová 2×, Kateřina Rybáriková, Ondřej Titěra, Luděk Korpa, Ondřej Macek, Peter Moree, Jiří Novák, v rámci studentské praxe student třetího ročníku ETF UK Michael Pfann. Čtenými bohoslužbami posloužil br. kurátor Dušan Lacko 4× v Silůvkách, jednou z toho při rodinných bohoslužbách. 2× také v kazatelské stanici v Ivančicích. Jsem velmi vděčná všem, kteří spolu se  mnou posloužili silůveckému sboru zvěstováním a výkladem slova Božího. Myslím, že by bylo dobré, kdyby se stalo pravidlem, že při každých bohoslužbách bude někdo ze sboru číst z Písma a mít modlitbu. Bohoslužby by tak byly obohaceny o prožívání víry nás všech.

Večeře Páně byla vysluhována 9× za prům. účasti 15 osob.

Za varhanní doprovod zpěvu při bohoslužbách děkujeme našim 3 varhaníkům: Martině Matuškové, Martině Kadlecové jr. a Janu Šebestovi. Děkujeme taky za kytarový doprovod při bohoslužbách Petrovi Matuškovi a Petrovi Kadlecovi. Neděkuji jim v ohláškách při každých bohoslužbách, tak jim děkuji o to víc teď, a za nás všechny. Nácviku písní k bohoslužbám věnují doma pravidelně dost času. Před měsícem se mě ptal farář Pavel Kalus, jak se daří v  Silůvkách, a ptal se mimo jiné i na varhaníky. Když jsem mu řekla, že máme 3, komentoval to slovy, že v Silůvkách se dějí zázraky, že když on sem jezdil, musel si vždycky varhaníky vozit z Brna.

Bohoslužby v Ivančicích se konaly pravidelně 14×, prům. účast 7, VP 6x, prům. účast 7; zprávu podá Dušan Lacko. (poděkovat, že je v Ivančicích pokaždé!, někdy není na bohoslužbách v Silůvkách, ale jindy je zase na dvou bohoslužbách za neděli– v Silůvkách i v Ivančicích; Ivančice a diasporu sboru bere za své)

Nedělní škola se konala taky pravidelně 50×, prům. účast 4; zprávu podá Marta Šebestová.

Rodinné bohoslužby se konaly 9×, prům. dospělí 15, děti 5.

K biblické hodině jsme se sešli 23× prům. účast 5.

Konfirmační příprava – 15×, prům. 3, připravují se Zuzana Najbrtová, Ondřej Kačírek a Michal Kadlec. Chodí vzorně a je s nimi dobrá spolupráce. Zúčastnili se v listopadu 4 denního soustředění v Daňkovicích, a jedno soustředění je ještě čeká. Konfirmace bude 27.5. 2012 na svatodušní svátky.

Pokřtěna byla v listopadu Anežka Neužilová ze Silůvek. Na přijetí křtu se připravují tito 3 dospělí: Martina Matušková ze Silůvek, Jan Šebesta ze Zakřan a Lumír Konečný z Dolních Kounic. Křest se bude, dá-li Pán, konat na velikonoční neděli.

Do sboru přistoupila v září 2011 sestra Bohunka Taševová z Ivančic. Setkaly jsme se loni v létě na svatbě jejího vnuka a ona se rozhodla navázat na rodinou evangelickou tradici a rozpomněla se na svůj křest a na víru, jak jí byla v dětsví vyučována. Jejím strýcem byl Jaroslav Horák, farář v  Hustopečích. Její sestřenice je současná farářka v Kladně, Daniela Brodská. Bohunka se pravidelně účastní bohoslužeb v kazatelské stanici v Ivančicích, tam i přistoupila poprvní v životě k večeři Páně. Začala číst bibli kralickou – už je někde u knih Samuelových, a každý den ráno čte Na každý den. Bohunko, vítám Tě oficiálně v našem sboru, buď si vědoma toho, že pro naše malé společenství velkým přínosem a potěšením. Přeji Ti a si, aby ses mezi námi cítila dobře, a aby Tě Pán Bůh posiloval. Vím, že ráda čteš a že Tě zajímá historie, tak přijmi od nás dárek v podobě knihy o historii křesťanské víry. ( Luděk Rejchrt, Taková dlouhá cesta)

Svatby – stejně jako v loňském roce byl počet žádostí o církevní sňatek překvapivý. Oddala jsem 25 párů, všechno lidi mimo sbor, mimo ČCE, dobrá polovina ani nebyli křesťané. Místa obřadů byla různá, pokud vás to zajímá, můžete si prohlédnout jejich svatební oznámení. Setkávání se snoubenci při předsvatebních rozhovorech i s jejich rodinami a přáteli při obřadu považuji za oboustranně přínosná. Považuji to za dobrou příležitost k šíření evangelia a povědomí o tom, že je to Bůh v Ježíši Kristu, kdo dává impulsy a pomáhá k lásce věrnější, hlubší a obětavější, než jaké by byl člověk, sám ze sebe schopen. Doufám, mám naději, že předsvatební rozhovory i moje účast na svatbách vzbudí zájem o křesťanskou víru a přispěje k lepšímu pohledu společnosti na církev.

Pohřby jsem vykonala 2; pan Alois Kolečkář ze Silůvek, zemřel v nedožitých 97 letech, měl pohřeb zde v modlitebně; a sestra Marie Horáková z Ivančic, zemřela v nedožitých 85 letech, měla pohřeb v obřadní síni v Ivančicích. Zemřel taky br. Ján Daubner z Rosic ve věku 91 let. Jeho rodina mě o pohřební rozloučení nepožádala. Pohřeb měl v katolickém kostele v Rosicích.

Sbor má celkem 131 členů. Staršovstvo se sešlo 10×. O činnosti sboru se snažíme pravidelně informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2× ročně sborovým dopisem.

Pastorační návštěvy u členů sboru se děly příležitostně, 2× jsme navštívili i br. Krutiše v Myslibořicích.

Setkání střední generace se konalo 6×.

Biblický kroužek v ZŠ Ořechov (1. stupeň) se rozšířil o jednu skupinku, takže ve středu se schází 5 děvčat (3 ze Silůvek, 2 z Prštic) a ve čtvrtek pravidelně 4 hoši ze Silůvek. Dohromady to bylo 40 setkání za prům účasti 4.

Mládež se schází pravidelně 2× měsíčně, na střídačku 1× v Silůvkách a 1× v Nosislavi.

 

Pravidelně se jako farářka účastním 1× v měsíci při ekumenickém setkávání křesťanů s homosexuální orientací v Brně v YMCE. O svatodušních svátcích jsem tam konala i bohoslužbu a vysluhováním sv. večeře Páně.

Další, co se v našem sboru dělo, co jsme mohli společně zorganizovat a prožít, připomenu chronologicky:

Leden – jsme se podíleli na konání 2 ekumenických shromáždění (23.1. Prštice - ekumenická kaple za účasti evangelického pěveckého sboru z Klobouk; 30.1. D.Kounice ŘKC kostel)

Na konci ledna proběhla úspěšně seniorátní vizitace našeho sboru.

Březen – beseda s Honzou Šebestou o jeho pracovním pobytu na ostrově Sokotra u Jemenu (10).

Z iniciativy Petra Matušky proběhlo zateplení stropu modlitebny.

Duben – byl u nás na 14 denní praxi student ETF UK Michael Pfann, prožil s námi i velikonoce.

Přínos jeho pobytu byl jistě oboustranný; díky půdní vestavbě jsme mu mohli poskytnout i příjemné ubytování.

Na Zelený čtvrtek se konal sborový výlet na kolech k soutoku Moravy a Dyje (13).

Květen – na konci května proběhla bez připomínek kolaudace půdní vestavby fary. Podklady pro kolaudaci připravil br. Vlastimil Prax, za což jsme mu velmi vděčni.

Červen – 19.6. hostil náš sbor shromáždění JJ v Silůvkách, výborný guláš připravil br. Hleba.

M. Matušková úspěšně složila zkoušky na závěr 1. ročníku semináře církevní hudby v Olomouci a pokročila tak do 2. ročníku. V americkém seriálu by na tomto místě zazněl potlesk :-)))

Červenec – 2 běhy tábora pro děti na Blažkově, který se těšil hojnému zájmu dětí ze Silůvek, při 1. běhu M. Kadlecová, M. Matušková, J. Šebesta a Rosťa Cesar posloužili službou v kuchyni a vůbec všeho, co se stravování týče od sestavení jídelníčku, nakoupení surovin až po umývání nádobí.

Zájem dětí ze Silůvek byla asi rekordní – přes 10 dětí.

Červenec – srpen – putovní výstava Evangelické umění toleranční doby ( 1781-1861)

Srpen – 7.-12.8. sjíždění řeky Ohře na kánoích (16) rodiny ze sboru + mládež.

Přes prázdniny posloužil pokoj pro hosty na faře k ubytování 2 mládežníků - evangelíků, kteří dělali brigádu u br. Matušky. Jsem moc ráda, za takovou širší součinnost fary, členů sboru a ostatních evangelíků. Je to další možnost, jak si navzájem pomoci a jak se seznámit a spřátelit.

Září – B: Topinková a P. Matuška se přihlásili do 3letého cyklu vzdělávání laiků a začali pravidelně 1× měsíčně navštěvovat tato setkání.

Říjen – 8.10. putovní výstava o Kubě, beseda s hostem - Peter Moree, asistent ETF UK (15)

Listopad – 17.-20.11. soustředění konfirmandů v Daňkovicích (3), společně s Nosislaví, Hustopeče, Nikolčice, Praha-Střešovice (16 celkem)

 – příprava a nácvik štědrovečerního divadla s názvem Vánoční příběh s putováním do Betléma (do areálu bývalého JZD)

Prosinec – hudební a technické přípravy štědrého večera, 24. 12. plný kostel a vydařené divadlo a celá bohoslužba. Počasí nám přálo.

Důležité a potřebné je, že se členové a přátelé sboru účastní také nejrůznějších seniorátních a celocírkevních shromáždění.

Jménem staršovstva děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli.....

Děkuji také sestrám, že se pravidelně starají o pěkný vzhled zahrady před kostelem. Děkuji všem, kteří se zúčastnili různých brigád, děkuji také všem, kteří přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních.

Staršovstvo děkuje taky obecnímu úřadu v Silůvkách za podporu činnosti sboru.

Ze zprávy je patrné, že život sboru se skládá z mnoha různých aktivit a přispění nás všech a není toho málo, co se nám povedlo za loňský rok společně vytvořit. Naše společné díky však patří na 1. místě Pánu Bohu, který z nás tvoří toto společenství, zasévá mezi nás lásku, moudrost a pokoj svým Duchem svatým.

Při tak bohatém výčtu nejrůznějších věcí jsem jistě na něco zapomněla. Tak to, prosím, po zaznění všech zpráv v diskusi doplňte nebo mi to promiňte.

Děkuji vám za pozornost.

 

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru

 

 

Pořad výročního sborového shromáždění

 

1. Uvítání, zahájení, presenční listiny, volba předsedy shromáždění (navrhuje se D. Lacko) M. Kadlecová

2.Volba zapisovatele – návrh P.  Matuška

3. Volba skrutátorů ( hosté, nečlenové sboru a pod 18 let nemohou hlasovat)

4. Volba verifikátorů zápisu – Anna Badinová, Blanka Topinková

5. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru – M. Kadlecová

6. Zpráva o kazatelské stanici v Ivančicích – D. Lacko

7. Zpráva o NŠ – M. Šebestová

8. Zpráva za varhaníky – M. Matušková

9. Zpráva finanční – o hospodaření sboru – Petr Kadlec, zastupuje J. Neužilovou

10.Zpráva revizorů hospodaření sboru – Pavel Kadlec, Anna Elsnerová

11. Diskuse ke zprávám

12. Hlasování o zprávách, včetně schválení uzávěrky a rozpočtu sboru , hlasování o rozpočtovém přebytku

13. Volba revizorů hospodaření sboru na rok 2012

Zpět na začátek