Výroční 2012

Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu FS ČCE v Silůvkách za rok 2012

Bohoslužby se v Silůvkách, v centru sboru, konaly pravidelně každou neděli a o svátcích, celkem 58×, průměrná účast 19 dospělých. Kromě farářky sboru přijali pozvání na kazatelnu Jiří Šimsa 3×, Luděk Korpa 2×, Jiří Farský 2×, Ondřej Macek, Antonín Plachý, Jiří Novák a Marie Medková. Čtenými bohoslužbami posloužil 3× Dušan Lacko, kurátor sboru.

V kazatelské stanici v Ivančicích se bohoslužby konaly 13×, průměrná účast 7 dospělých.

Rodinné bohoslužby se konaly v Silůvkách 7×, průměrná účast 18.

Večeře Páně byla vysluhována v Silůvkách 10×, prům. účast 25 osob

a v Ivančicích 4×, prům. 7 lidí.

Za varhanní doprovod zpěvu při bohoslužbách děkujeme našim 3 varhaníkům: Martině Matuškové, Martině Kadlecové jr. a Janu Šebestovi. Děkujeme taky za kytarový doprovod při bohoslužbách Petrovi Matuškovi a Petrovi Kadlecovi.

Nedělní škola se konala pravidelně, každou neděli, celkem 46×, koná se současně s bohoslužbami, prům. účast 3. Děti v NŠ učí Marta Šebestová, Dušan Lacko a Petr Kadlec.

K biblické hodině jsme se v posledním roce scházeli jen 1× měsíčně, prům. účast 5. Myslím, že by bylo lépe se nad biblí scházet každý týden. Snažila jsem se to uchopit nějak pozitivně. Ti, kdo byli pravidelnými účastníky biblických hodin jsou i pravidelnými návštěvníky bohoslužeb a skalními osobami ve sboru, s Písmem se tedy setkávají jindy a jinak. Tím, že je biblická jen jednou za měsíc se mi uvolnil časový prostor v týdnu ke službě těm, kdo stojí mimo náš sbor, vlastně k jakési misijní službě, kterou je vyučování náboženství školních dětí, pastorační rozhovory se snoubenci a setkávání s gaylesbickou komunitou ve sdružení LOGOS.

Konala se konfirmační příprava 10×, v dubnu byli konfirmandi také na 4 denním soustředění v Nosislavi a o svatodušní neděli byli konfirmováni: Zuzana Najbrtová z Brna, Ondřej Kačírek a Michal Kadlec ze Silůvek.

Dokonce se v našem sboru konal i křest, a to křest dospělých. K přípravě ke křtu jsme se sešli 4×. Křest se konal na velikonoční neděli. Pokřtěna byla Martina Matušková ze Silůvek, Jan Šebesta ze Zakřan a Lumír Konečný z Dolních Kounic.

 

Svatby: stejně jako v předchozích letech byl počet žádostí o církevní sňatek veliký. Oddala jsem 25 párů, všechno lidi mimo sbor, mimo ČCE, dobrá polovina ani nebyli křesťané. Místa obřadů byla různá, pokud chcete, můžete si prohlédnout jejich svatební oznámení. S každým párem se setkám

při předsvatebním rozhovoru většinou 2×, tak na 1,5 až 2 hodiny.

V letošním roce zájem o svatby vzrostl ještě víc, už 22 párům jsem slíbila svatbu na letošní rok. Také jsem musela mnohé odkázat na své kolegyně a kolegy faráře v seniorátě, protože už jsem měla požádovaný termín obsazený. S vykonáváním obřadů mám dobrou zkušenost. Podle mého názoru je potřeba, vycházet těmto žádostem co nejochotněji vstříct. A zároveň jim trpělivě vysvětlovat, jaké jsou moje pozice, ze který nemohu ustoupit – tím myslím, zvěstování Boha, který je láska při svatbě.

Pohřby jsem vykonala 2. Rozloučení s panem Mikulášem Bombiczem z Brna se konalo v krematoriu v Brně, zemřel v nedožitých 74 letech. Rozloučení s bratrem Milošem Hledíkem, členem našeho sboru, se konalo zde v modlitebně, zemřel v 86 letech. Při rozloučení s ním byli zde přítomni také jeho přátelé z Klubu výsadkových veteránů a obřad tak měl osobní i důstojnou atmosféru. Zemřela také členka našeho sboru Štefanie Polehlová z Ivančic, dověděla jsem se o tom náhodou z parte ve vývěsce v Ivančicích, pohřeb měla v katolickém kostele v Ivančicích. Zemřela v nedožitých 80 letech.

Sbor má celkem 132 členů. Staršovstvo se sešlo 10×. O činnosti sboru se snažíme pravidelně

informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2× ročně sborovým

dopisem.

Co dalšího se ve sboru děje?

Pastorační návštěvy u členů sboru se děly příležitostně.

Vyučování náboženství probíhá ve 3 skupinách, celkem to bylo 62 schůzek.

V pondělí se schází už třetím rokem 4 hoši, letošní školní rok se scházíme tady.

V ZŠ Ořechov se schází 6 dětí druhým rokem. Tento školní rok učí v Ořechově náboženství také ŘKC farář Mariusz Sierpniak, potkáváme se tam ve stejnou dobu, tak je to příležitost se pozdravit a prohodit spolu pár slov.

Nově, z iniciativy Jany Varechové se schází také na náboženství 4 děvčata z 1. třídy v Silůvkách. Podle slov paní Věry Matuškové: „po 40 letech se zase v Silůvkách ve škole koná náboženství“, a to máme víc než 20 let od pádu ateistické totality.

Mládež se schází víceméně pravidelně 2× měsíčně, na střídačku 1× v Silůvkách a 1× v Nosislavi. Účastnili se také jarních a podzimních školek a celocírkevního sjezdu mládeže v Šumperku. Martina Kadlecová ml. je členkou seniorátního odboru pro mládež, který se stará o všechno, co se týče mládeže našeho seniorátu.

Pěvecký sbor se schází pod vedením Martiny Matuškové příležitostně, aby nacvičil zpěv k bohoslužbám, k pohřbu, k vánoční hře a jiným vystoupením.

Seniorátního vzdělávání laiků se pravidelně každý měsíc účastní Blanka Topinková a Petr Matuška.

Pravidelně se jako farářka účastním 1× v měsíci při ekumenickém setkávání křesťanů s homosexuální orientací LOGOS v Brně v YMCE. O 2. adventní neděli jsme konali s jedním katolickým knězem bohoslužbu v jednom evangelickém kostele v Brně. Asi z těchto vyjádření cítíte mírnou konspiraci, způsobenou váhavým přijímáním těchto lidí námi, ostatními křesťany. Žel, je to tak.

Další, co se v našem sboru dělo, připomenu chronologicky:

22.1. ekumenické shromáždění v D. Kounicích, ŘKC kostel

V únoru strávily 3 rodiny ze sboru jarní prázdniny v Herlíkovicích, v našem rekreačním středisku. Toto středisko vám velmi doporučuji k rekreaci, jak v zimě tak v létě. Málokdy bývá zcela obsazené. Aby prosperovalo je dobré ho doporučovat, zvlášť když jsme byli spokojeni, aby ho naše církev nemusela prodat.

1.4. byl u nás Antonín Plachý a beseda o Armádě spásy.

11.–13.5. seniorátní setkání mládeže v Silůvkách, téma bylo ochrana Božího stvoření. Přijelo asi 50 mládežníků, konalo se několik dílen, ze kterých má náš sbor užitek, byly vystaveny dřevěné plastiky Zdeňka Macháčka z Křížovic s tématem krajiny a planety Země. Společný nedělní oběd byl vegetariánský za přispění členů sboru.

29.6.-1.7. Kéfasfest – kulturní křesťanský festival v Dolních Kounicích, ke kterému jsme byli oficiálně přizváni ŘKC.

M. Matušková úspěšně složila zkoušky na závěr 2. ročníku semináře církevní hudby v Olomouci.

1.–11.7. farářka M. Kadlecová a M. Matušková opět vařily na 1. běhu tábora na Blažkově, kterého se zúčastnily i děti ze Silůvek.

11.–17.8. společná dovolená 3 rodin za sboru v Novohradských horách – na kolech

15.9. jsme se zúčastnili vernisáže stálé výstavy Morava tolerantní na zámečku v Pršticích. Uvedení měl br.senior J. Gruber, zpíval náš pěvecký sbor (7 lidí)

23.9. autobusový sborový zájezd do sboru ČCE Sázava a po památkách J. B. Santiniho ve Žďáru nad Sázavou. Zúčastnilo se 18 dospělých a 7 dětí.

V říjnu bylo instalováno 6 obrazových tabulí z výstavy Morava tolerantní do předsíně kostela, které se týkají míst v obvodu našeho sboru – Ivančic, Rosic, D. Kounic.

Prosinec – nacvičování štědrovečerní hry O čtvrtém mudrci, hry podle povídky Henryho van Dyka, podle scénáře Perty Macháčkové. Pódium zapůjčilo Divadlo na provázku. 24. 12. byl plný kostel a silný příběh 4. mudrce mnohé velmi zaujal.

 

Dobré je, že se členové a přátelé sboru účastní také nejrůznějších seniorátních a celocírkevních shromáždění. Některé seniorátní akce však nechávají členy našeho sboru chladnými – např. seniorátní rodinná neděle, taky seniorátních presbyterních konferencí se naši presbyteři skoro neúčastní. Škoda.

Jménem staršovstva děkuji všem, kdo se o věci našeho sboru starají, také sestrám, že se pravidelně starají o pěkný vzhled zahrady před kostelem. Staršovstvo děkuje všem, kteří se zúčastnili různých brigád, i všem, kteří přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních.

Staršovstvo děkuje taky obecnímu úřadu v Silůvkách za finanční (5.000 Kč ročně) i jinou podporu činnosti sboru.

Ze zprávy je patrné, že život sboru se skládá z mnoha různých aktivit a přispění nás všech a není

toho málo, co se nám povedlo za loňský rok společně vytvořit. Není to náš čas, co sboru věnujeme, ale je to čas od Pána Boha nám darovaný, který máme užívat nejen ke své radosti a spokojenosti, ale také k Boží slávě. Naše společné díky tedy patří na 1. místě Pánu Bohu, který z nás tvoří toto společenství, zasévá mezi nás lásku, moudrost a pokoj svým Duchem svatým.

Při tak bohatém výčtu nejrůznějších věcí jsem jistě na něco zapomněla. Tak to, prosím, po zaznění

všech zpráv v diskusi doplňte nebo mi to promiňte. Pokud máte ke zprávě dotazy, mohu je diskusi zodpovědět.

Děkuji vám za pozornost.

 

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru

Zpět na začátek