Výroční 2013

Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu FS ČCE v Silůvkách za rok 2013

příležitost podívat se na uplynulý rok v souhrnu – jako na celek

Loňský rok byl pro náš sbor významný v hodně směrech.

Především v tom, že bylo zvoleno nové staršovstvo. Není samozřejmostí, že se ve sboru najde dost ochotných lidí nechat se na 6 let zvolit do práce pro sbor.

Děkuji sestrám a bratrům starším, že poctivě chodí na schůze a snaží se dělat, co je potřeba.

Další radostná věc byla, že do naší modlitebny přibyly nové varhany. To bude v hudební zprávě.

Byly události radostné a povznášející, ale i těžké a opravu smutné.

Vezmu to nějak po pořádku:

Bohoslužby se v Silůvkách, v centru sboru, konaly pravidelně každou neděli a o svátcích, celkem 57×, průměrná účast 18 dospělých. Kromě farářky sboru přijali pozvání na kazatelnu Jiří Šimsa 4×, Jiří Farský 3×, Luděk Korpa 1×, O. Titěra 1× (slib a pověření nového staršovstva), K. Rybáriková 1×, O. Tydlitátová 1×. Čtenými bohoslužbami posloužil 1× Dušan Lacko, kurátor sboru.

V kazatelské stanici v Ivančicích se bohoslužby konaly 14×, průměrná účast 7 dospělých.

Rodinné bohoslužby se konaly v Silůvkách 9×, průměrná účast 22, zvláště mi udělala radost bohoslužba na konec školního roku společně s dětmi z náboženství a jejich rodiči.

Večeře Páně byla vysluhována v Silůvkách 9 ×, prům. účast 17 osob

a v Ivančicích 6×, prům. 7 lidí.

Hudební činnost (o 
této oblasti je samostatná zpráva). Za varhanní doprovod děkujeme Martině

Matuškové, Martině Kadlecové jr. a Janu Šebestovi. Děkujeme taky za kytarový doprovod při

bohoslužbách Petrovi Matuškovi a Petrovi Kadlecovi.

Nedělní škola se konala pravidelně. Je o ní samostatná zpráva.

K biblické hodině jsme se v posledním roce scházeli jen 1× měsíčně, prům. účast 4, pravidelně se účastní sestry A. Elsnerová a M. Vápeníková. Beru to jako dobrou příležitost se 1× měsíčně takto se sestrami setkat, mluvit spolu o víře a životě, na což v neděli po bohoslužbách většinou není klid.

 

Konfirmační příprava se nekonala, ale je tu 6 dorůstajících dětí mezi 13 a 15 lety, které byly ve sboru jako malé pokřtěny a dorostly do věku, kdy bychom se pomalu měli domluvit na společných schůzkách a přípravě ke konfirmaci. Na což se už těším.

Radujeme se ze 2 křtů –
Vojta a Jakub Lackovi z Třebíče (29.9.) a 
požehnání
dítěti Janu Pokornému z Pravlova, namísto křtu.

 

Svatby: stejně jako v předchozích letech byl počet žádostí o církevní sňatek veliký. Oddala jsem 25 párů, stejně jako loni. Místa obřadů byla různá, pokud chcete, můžete si prohlédnout jejich svatební oznámení. S každým párem se setkám při předsvatebním rozhovoru většinou 2×, celkem asi 4 hodiny. Není to jen věc nějaké módní vlny. Za každým tím svatebním oznámením není formalita a rutina, ale hluboké lidské setkání.

Zájem o tento druh svatby s farářem stále roste. Každý den komunikuji s někým kvůli svatebnímu obřadu. Na letošní rok jsem už musela s těžkým srdcem některé žádosti odmítnout z důvodu, že se to prostě časově nedá stihnout. Vždycky se snažím zájemce jen tak neodbýt, ale dát aspoň kontakt na některého z kolegů. Po tom, co se politici a média v souvislosti s restitucemi celý rok do církví naváželi, a společnost tím dojisté míry proti církvím naladili, je potěšující se přesto setkávat s takovým zájmem veřejnosti o službu církve a setkání s farářem. Myslím, že je potřebné i tímto způsobem budovat dobré povědomí o církvi, které jde o pomoc jednotlivému člověku, a ne hlavně o peníze = služba veřejnosti.

Svatby vnímám především jako misijní příležitost – přiblížit dnešním člověku křesťanskou víru v Boha. Pod slovem misie si lze představit různé způsoby – když jsem ve čtvrtek šla z jedné moc příjemné schůzky se s noubenci v kavárně v centru Brna, slyšela jsem až na Zelňák z Masyrykovy ulice výkřiky nějakého misionáře: „…on je tvoje radost, jeho krev tě zachránila…; polil mě studený pot, že bych musela dělat takový druh misie.

A konečně – vnímám tuto příležitost jako dar z nebe – je totiž otázkou, jak dlouho ještě náš zákon bude umožňovat svatbu buď státní nebo církevní jako dvě rovnoprávné možnosti. Od nového roku vešel v platnost nový občanský zákoník, a když se o něm jednalo, byly už snahy zákon o uzavření manželství udělat stejný, jako je v jiných evropských zemích (včetně např. Německa a Holandska), kdy se všechny svatby uzavírají před státním úřadem a do kostela se, kdyžtak, jde pro požehnání – jak to bylo u nás před rokem 1989. Prý díky tlaku katolické církve byla zachována stávající možnost.

 

Pohřby: 24.5. zemřel v 52 letech Pavel Kadlec z Dolních Kounic, bývalý kurátor a dlouholetý člen staršovstva našeho sboru.
Jeho jméno bude připomenuto na Synodu naší církve v květnu, spolu se jmény dalších
významných člen
ů
církve, kteří zemřeli od konání minulého synodu.

Vykonala jsem pohřební rozloučení s panem Václavem Jiránkem, otcem Míšy Hronové ze Silůvek a rozloučení s panem Janem Šebestou, otcem Honzy Šebesty.

 

Sbor má celkem 133 členů. Staršovstvo se sešlo 10×. O činnosti sboru se snažíme pravidelně

informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2× ročně sborovým

dopisem.

Co dalšího se ve sboru děje?

Pastorační návštěvy u členů sboru se děly příležitostně.

Vyučování náboženství probíhá ve 3 skupinách, celkem to bylo 82 schůzek se 14 dětmi.

2 skupiny se schází na faře, 1 na ZŠ v Silůvkách. Na ZŠ Ořechov se náboženství v letošním školním roce nepodařilo domluvit, protože ve vedení školy k tomu nebyla ochota. Kladu si otázku, jak tomu bude příští školní rok, až děti ze Silůvek přejdou do Ořechova. Vyučovat je na faře je možné, ale většinou se dětem lépe hodí, když biblický kroužek navazuje na jejich odpolední činnosti a kroužky ve škole.

Mládež (je v samostatná zpráva) se schází víceméně pravidelně 2× měsíčně, na střídačku 1× v Silůvkách a 1× v Nosislavi. Účastnili se také jarních a podzimních školek. Martina Kadlecová ml. je členkou seniorátního odboru pro mládež.

3leté seniorátního vzdělávání laiků, kterého se pravidelně každý měsíc účastní Blanka Topinková a Petr Matuška, se chýlí k závěru, kterým by měla být zkouška před synodní radou a ordinace ke službě slova a svátosti. Petr Matuška je jedním z možných kandidátů, ale ještě to musí projít jednáním staršovstva a seniorátního výboru.

 

Jako farářka se nadále účastním 1× měsíčně 2. neděli v měsíci odpoledne v Brně v YMCE při ekumenickém setkávání křesťanů s homosexuální orientací LOGOS. V červnu se u nás ve sboru konala valná hromada tohoto sdružení.

 

Další, co se v našem sboru dělo, připomenu chronologicky:

1. 20.1. ekumenické shromáždění v Ivančicích, ŘKC kostel, vystoupil pěvecký sbor Izmael z Klobouk

2. V únoru strávily 3 rodiny ze sboru jarní prázdniny v Herlíkovích, v našem rekreačním středisku.

3. O velikonocích jsme zde vystavili sérii 5 obrazů, které nám dlouhodobě zapůjčil David Mikolášek ze Želešic. A zatím je rád, že tu visí.

4. 26.5. po bohoslužbách beseda s farářem Luďkem Korpou z Klobouk o jeho cestě k víře a řádu Lazariánů, kterého je členem

5. 28.-30. 6. II. Ročník Kéfasfestu – kulturní křesťanský festival v Dolních Kounicích, ke kterému jsme byli oficiálně přizváni ŘKC.

6. Na přelomu července a srpna jsme byli týden na sborové dovolené v Javorníku ve Slezsku a Rychlebských horách, bydleli jsme v kempu, který je součástí „impéria“ Abého Staňka.

7. 7. – 8.září jsme se spolu s církvemi z protestantské ekumeny podíleli na prezentaci památek po JB v Ivančicích. Díky velkému přičinění Petra Matušky jsme tam umístili také informační tabuli, která tam dosud nepoškozená stojí. Další víkend se pak konaly oslavy 400. let bible kralické v Kralicích.

8. Prosinec – nacvičování štědrovečerní hry Když se čas naplnil od Pavla Juna. Předpremiéra hry byla 20.12. na Zámečku ve Střelicích. Návštěva tam byla velkým zážitkem jak pro učinkující tak pro diváky, kterých bylo asi 40.

24. 12. se při štědrovečerní bohoslužbě rozdával chléb jako výraz Kristovy duše i těla sytící přítomnosti. Také se po bohoslužbě podával vánoční punč, díky péči rodiny Kačírkových.

 

Jménem staršovstva děkuji všem, kdo se o věci našeho sboru starají.

Staršovstvo děkuje všem, kteří se zúčastnili různých brigád, i všem, kteří přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních.

Staršovstvo děkuje taky obecnímu úřadu v Silůvkách za spolupráci a podporu činnosti sboru.

 

Chtěla jsem být stručná. A přesto je výčet aktivit našeho sboru za rok docela dlouhý. A ještě to nekončí, protože na řadě jsou další zprávy. Není to málo, co se v našem sboru za rok událo, co se nám podařilo, díky Bohu, společně vykonat. Možná by toho mohlo být i víc.

Malý sbor má tu nevýhodu, že po jednotlivcích se toho může chtít až moc.

Malý sbor má ale tu výhodu, že dočeho se člověk pustí, byť jako jednotlivec – je to hned vidět. Je vidět každý jednotlivec, který je pravidelně každou neděli v kostele na svém místě. A hodně chybí, když není.

To, co děláme ke svému prospěchu a ke svému věhlasu – to zmizí spolu s námi z tohoto světa.

Co děláme pro Boha a ke slávě Boží, to nás přežije.

 

Doufám, že co jsem nezmínila nebo zapomněla zmínit v této zprávě, zazní ve zprávách následujících.

 

Děkuji vám za pozornost a těším se na spolužití a spolupráci v tomto roce..

 

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru

Zpět na začátek