Výroční 2015

Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu FS ČCE v Silůvkách za rok 2015

Bohoslužby se v Silůvkách, v centru sboru, konaly pravidelně každou neděli a o svátcích, celkem 56×, průměrná účast 19 dospělých. Kromě farářky sboru přijali pozvání na kazatelnu O. Tydlitátová 1×, K. Rybáriková 1×, J. Kačenová 1×, M. Zuštinová 1×, D. Lacko 2×, Petr Matuška 5×.

V kazatelské stanici v Ivančicích se bohoslužby konaly 12×, průměrná účast 5 dospělých. (samostatná zpráva D. Lacko)

Rodinné bohoslužby se konaly v Silůvkách 10×, průměrná účast 23.

Večeře Páně byla vysluhována v Silůvkách 9×, prům. účast 17 osob a v Ivančicích 3×, prům. 6 lidí.

4× byla vysluhována večeře Páně na LDN Ivančice sestře Milušce Vápeníkové.

Hudební činnost (samostatná zpráva Martina Matušková). Za varhanní doprovod děkujeme Martině Matuškové 34×, Martině Kadlecové jr. 7×, Janu Šebestovi st. 8×, Michalu Kadlecovi na klarinet 10×. Děkujeme také Petrovi Matuškovi za kytarový doprovod při většině bohoslužeb.

Rostou nám noví muzikanti, kteří také začínají čím dál častěji při bohoslužbách hrát: Lukáš Matuška, Jan Šebesta jr. a další.

Nedělní škola se konala pravidelně 45×, průměrná účast 6, ve vedení se střídalo pět učitelů. Učí se podle Katechetické příručky na letošní rok. (samostatná zpráva Petr Matuška).

Biblické hodiny se žel nekonaly.

 Byla zahájena konfirmační příprava Johany Najbrtové, Jana Kačírka, Petra Kadlece jr. a Filipa Jakše. Sešli jsme se 5×, vždy k dvouhodinovému setkání.

Křest se nekonal.

Svatby: stejně jako v předchozích letech byl počet žádostí o církevní sňatek veliký. Oddala jsem 39 párů, udělila 2 požehnání párům oddaným v zahraničí a 1 požehnání registrovanému partnerství. Místa obřadů byla různá, pokud chcete, můžete si prohlédnout jejich svatební oznámení.

Pohřeb jsem vykonala jeden. 23 . ledna 2015 zemřela sestra Jitka Kopal ová ze Silůvek ve věku 81 let a  pohřeb se konal našem kostele.

Sbor má celkem 127 členů. Staršovstvo se sešlo 10×. O činnosti sboru se snažíme pravidelně informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2× ročně sborovým dopisem.

Pastorační návštěvy u členů sboru se děly podle potřeby.

Biblický kroužek pro děti se konal pravidelně v ZŠ v Silůvkách 28× 7 dětí, a v ZŠ Pravlov 29× 8 dětí. Tématem loňského školního roku byl příběh Ježíše Krista. Letošní školní rok příběhy praotců Abrahama, Izáka a Jákoba a do konce školního roku probereme ještě příběh Josefa egytského.

Mládež (samostatná zpráva Martina Kadlecová ml.) se v Silůvkách neschází. Martina Kadlecová ml. je členkou seniorátního odboru pro mládež.

Dále se v roce 2015 v našem sboru konalo:

Daří se rozvíjet ekumenické vztahy: V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se sešli 3× (Silůvky, Ivančice ŘKC + Adventisté). Ekumenický týden vyvrcholil společnou bohoslužbou 25.1. v 16.00 v ŘKC kostele v Ivančicích, a pak při pohoštění a přátelském rozhovoru na faře.

Zúčastnili jsme se také Kefasfestu, 4. ročníku katolického kulturního festivalu v Dolních Kounicích. (26.–28. 6.)

 Po absolvování 3letého seniorátního vzdělávání laiků byl Petr Matuška 15. 3. 2016 ordinován ke službě Slova a svátostí spolu s dalšími 8 presbytery. Slavnostní bohoslužba se konala v Blahoslavově domě v Brně.

 Na Velký pátek 3.4. ve 20.00 hrál v silůveckém kostele Oboroh pašijové písně z CD Šel přes potok Cedron k hoře. Zúčastnilo se 85 dospělých a 20 mládežníků.

5 a 6. září se nám zase podařilo společně s adventisty v rámci Dnů evropského kulturního dědictví přiblížit široké veřejnosti památku po staré Jednotě bratrské v Ivančicích. V průběhu víkendu přišlo asi 160 lidí. Na závěr se konala bohoslužba pod širým nebem, které se zúčastnilo 15 lidí.

V týdnu před tím se konala ekumenická brigáda na úklid pozemku. Děkujeme Petrovi Matuškovi, že poskytl technické vybavení pro úklid a pomohl s odvozem nepořádku.

ECHO Silůvky je ekumenický pěvecký sbor pod vedením kantorky Martiny Matuškové nacvičil na několik koncertů: Noc kostelů Radostice, EHD Ivančice v Nejsvětější Trojici, oslavy M. J. Husa a seniorátní setkání pěveckých sborů.

V únoru strávilo 19 lidí ze sboru jarní prázdniny v Herlíkovicích, v našem rekreačním středisku.

A v létě (10.-14.8.) jsme společně sjížděli řeku Lužnici (13 osob).

Uspořádali jsme besedu o Historii a pozadí stavby Červeného kostela a kostela na Pellicově.

Přednášel bratr Václav Matoulek v sále obecního úřadu v Silůvkách (19.7.).

25.10. se konal v kostele v Silůvkách koncert Brněnského ekumenického pěveckého sboru. Kostel byl plný.

V prosinci jsme se začali scházet k nacvičování štědrovečerní hry Po nás potopa aneb ze života hmyzu. 24. 12. byl při štědrovečerní bohoslužbě nás bylo celkem 195. Po bohoslužbě se podával před kostelem vánoční punč, díky péči rodiny Kačírkových.

 Popelnice na hliník: od její instalace 21.9. 2014, za rok a půl jsme odevzdali do sběrných surovin skoro 100 kg hliníku.

Jako farářka se nadále účastním 1× měsíčně 2. neděli v měsíci odpoledne v Brně v YMCE při ekumenickém setkávání křesťanů s homosexuální orientací LOGOS. V květnu jsem s nimi absolvovala duchovní obnovu v Orlických horách a pomohla jsem jim zajistit adventní bohoslužbu. Také jsem absolvovala odborný seminář základů odborné práce s LGBT+ osobami a jejich rodinami 6. 11. 2015 v Brně.

Hospodářské věci:

Izolace fary – v červnu byla dokončena izolace fary minerální vlnou. Celkem jsme zaplatili 305.898 Kč. Na zateplení jsme obdrželi půjčku JJ 150.000 Kč se splatností do pěti let.

Účastnili jsme se také různých akcí, které pořádaly pořádají okolní sbory.

Staršovstvo děkuje všem, kteří se za sbor modlí, přispívají finačně, obětují svůj čas, zúčastňují se brigád, přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních a vůbec svůj talent a kreativitu dávají do služeb sboru a církve.

Staršovstvo děkuje taky obecnímu úřadu v Silůvkách za spolupráci a podporu činnosti sboru.

Za staršovstvo i za sebe děkuji vám všem, že se o věci sboru a vůbec o věci Boží a Kristovy staráte, děkuji i těm, kteří tu nejsou.

Doufám, že co jsem nezmínila nebo zapomněla zmínit v této zprávě, zazní ve zprávách následujících nebo v diskusi.

Děkuji vám za pozornost a těším se na spolužití a spolupráci v tomto roce.

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru

Zpět na začátek