Výroční 2016

Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu FS ČCE v Silůvkách za rok 2016

Bohoslužby se v Silůvkách, v centru sboru, konaly pravidelně každou neděli a o svátcích, celkem 55x, průměrná účast 17 dospělých. Kromě farářky sboru posloužili kázáním jáhenka K. Rybáriková 1x; farář T. Bísek 1x; ordinovaní presbyteři Vladimír Svoboda z Nosislavi 1x, D. Lacko 1x, Petr Matuška 4x; a absolvent ETF UK a čekatel na vstup do vikarátu Jan Hrudka 4x.

– Od 1. května 2016 se začátek bohoslužeb v Silůvkách posunul na 9.00 hodin.

- V kazatelské stanici v Ivančicích se bohoslužby konaly 13x, průměrná účast 6 dospělých. (samostatná zpráva D. Lacko)

– Rodinné bohoslužby se konaly v Silůvkách 9x, průměrná účast 19.

– Večeře Páně byla vysluhována v Silůvkách 8 x, prům. účast 19 osob a v Ivančicích 3x, prům. 6 lidí.

– Hudební činnost (samostatná zpráva kantorka Martina Matušková). Za varhanní doprovod děkujeme Martině Matuškové, Martině Kadlecové jr., Janu Šebestovi st., Michalu Kadlecovi na klarinet, nově Mariánu Jalakšovi. Děkujeme také Petrovi Matuškovi za kytarový doprovod při většině bohoslužeb.

Rostou nám noví muzikanti, kteří také začínají čím dál častěji při bohoslužbách hrát: Lukáš Matuška, Jan Šebesta jr. a další.

V při bohoslužbách v Ivančicích většinou doprovázel Michal Kadlec na klarinet 7× a Martina Kadlecová jr. 5x.

Nedělní škola se konala pravidelně 41x, průměrná účast 4, ve vedení se střídalo pět učitelů. Učí se podle Katechetické příručky na letošní rok. (samostatná zpráva Petr Matuška).

Biblická hodina se konala 2x (u Šebestů a Jalakšů).

– Konfirmační příprava Johany Najbrtové, Jana Kačírka, Petra Kadlece jr. a Filipa Jakše se konalo 10 dvouhodinových setkání.

– a velikonoční neděli byli pokřtěni Jan Šebesta jr., Antonín Šebesta, Eva Šebestová, Lukáš Matuška a Daniel Matuška.

– Svatby: stejně jako v předchozích letech byl počet žádostí o církevní sňatek veliký. Oddala jsem 41 párů. Místa obřadů byla různá, pokud chcete, můžete si prohlédnout jejich svatební oznámení.

– Pohřby jsem vykonala tři. Tady v našem kostele jsme se 15. dubna rozloučili s bratrem Vlastimilem Cesarem ml. ze Silůvek, který zemřel ve věku 52 let. V Ivančicích v obřadní síni jsme se 13. ledna rozloučili s panem Richardem Slaným ze Silůvek, zemřel ve věku 45 let. Při zastupování faráře Pavla Kašpara jsem 29. července vykonala ve Znojmě pohřeb faráře z Vídně Anreje Januszka, který zemřel ve věku 86 let.

Pastorační návštěvy u členů sboru se děly podle potřeby.

– 5. – 26. 6. 2016 byl u nás ve sboru na třítýdenní bohoslovecké praxi po skončení ETF UK Jan Hrudka.

– Biblický kroužek pro děti se konal pravidelně v ZŠ v Silůvkách 29x 7 dětí a v ZŠ Pravlov 29x 9 dětí. Navázali jsme na příběhy z 1. knihy Mojžíšovy, které jsme si vyprávěly loni. Letošní školní rok jsme pokračovali příběhy o Mojžíšovi, o vyvední z Egypta a o putování pouští.

– Mládež (samostatná zpráva Martina Kadlecová ml.).

Sbor má celkem 131 členů. Do sboru přibyli, kromě 5 pokřtěných dětí, manželé Kristýna a Marián Jalakšovi a Jan Hrudka. Staršovstvo se sešlo 10x. O činnosti sboru se snažíme pravidelně informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2× ročně sborovým dopisem.

31. 10. 2016 pravidelná vizitace po šesti letech (senior Jiří Gruber a členka SV Olga Smetanová).

 Dále se v roce 2016 v našem sboru konalo:

 – Ekumenické vztahy se daří rozvíjet: V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se sešli 3x (Silůvky, Ivančice ŘKC + Adventisté). Ekumenický týden vyvrcholil společnou bohoslužbou v sobotu 16.1. v 16.00 v modlitebně CASD v Ivančicích, a pak jsme pokračovali při pohoštění a přátelském rozhovoru.

– Zúčastnili jsme se také zahájení Kéfasfestu, 5. ročníku katolického kulturního festivalu v Dolních Kounicích. (24. – 26. 6.) – páteční večer – bohoslužba v ŘKC kostele na náměstí, a představení Josefův plášť v klášteře. Celkem nás bylo 7.

– 1. září se konala v Ivančicích Ve Sboru ekumenická brigáda na úklid pozemku pro konání Dnů evropského kulturního dědictví a prezentování památky sboru Jednoty bratrské. Největší zásluhu na úklidu má Petr Matuška. Díky jeho pomoci a technickému vybavení se každoročně daří prostor vysekat, vyhrabat a odvézt nepořádek.

– Na sobotu 10. a neděli 11. září jsme společně s adventisty připravili Ve Sboru program o staré Jednotě bratrské v Ivančicích. V průběhu víkendu přišlo asi 160 lidí. Na závěr se na místě bývalého kostela Jednoty bratrské konala v 16.30 bohoslužba, které se zúčastnilo 17 lidí.

– Program Dnů evropského kulturního dědictví v Ivančicích obohatilo vystoupení slovenského evangelického souboru ručních zvonků Zvonkohra z Košiarisk-Preipasné. Soubor se skládal ze 13 dětí a mládežníků od deseti do dvacetipěti let a pana dirigenta Vladimíra Húsky. Průvodní slovo měla farářka ECAV Zuzana Durcová.

Koncert se konal v sobotu v 15.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Soubor vystoupil také v pátek 9.9. v 19.00 v evangelickém kostele v Silůvkách.

Obohacením navíc bylo setkání se slovenským jazykem.

Děkujeme rodinám Kačírkovým, Neužilovým, Hrouzkovým, Pelouškovým, Varechovým a Matuškovým, že se postaraly o ubytování hostů.

– 20. 2. v 17.00 navštívilo 40 lidí koncert skupiny Adephia Apoštolské církve z Brna v kostele v Silůvkách.

– 19. 3. se v kostele konala beseda o Iráku s Eliášem Molnárem, pracovníkem Diakonie.

- Na Velký pátek při bohoslužbě promluvili zástupci uměleckého sdružení z D. Kounic HoPoKa Karel Zalaba a Přemysl Kos o svých uměleckých dílech s Kristovým křížem, která dlouhodobě zapůjčili našemu sboru. Zakládajícím členem této původně undergroundové skupiny byl také kurátor našeho sboru Pavel Kadlec (zemřel 24. 5. 2013).

– Neděle 5. 6. 2016 návštěva Tomáše a Daniely Bískových v Silůvkách a beseda po bohoslužbách „Proč je Skotsko náš druhý domov“.

– 27. 2. – 5. 3. strávilo 12 lidí ze sboru jarní prázdniny v Herlíkovicích, v našem rekreačním středisku.

– A v létě (25. – 30.7.) zorganizovali Petr a Martina Matuškovy společný pobyt na skatské chatě v Čučicích. Zúčastnilo se ho 20 dospělých a dětí. Tématem pobytu byli Habáni jako náboženské, kulturní a řemeslné společenství.

– Neděle 16. října 2016 v 15.00 křížek u Budkovic – uvedení památky do krajiny. Na žádost kulturní komise Města Ivančice jsme pomohli zorganizovat bohoslužebnou slavnost ke znovunavrácení zrestaurovaného křížku u Budkovic (u silnice Ivančice – Mor. Krumlov) do krajiny. Kázala Martina Kadlecová, promluvili starosta Ivančic Milan Buček a předseda kulturní komise Antonín Moravec. Doprovod ke společnému zpěvu písně 681 Buď Bohu sláva zahráli Michal a Petr Kadlecovi (klarinet a pozoun). Přišlo asi 50 lidí, a také katolický pan farář Pavel Römer z Ivančic.

– Neděli 23. října 2016 jsme strávili společně se svitavským evangelickým sborem, který si přijel posedět do svých lavic:) (lavice v našem kostele pocházejí z Radiměře, kazatelské stanice svitavského sboru). Po společných rodinných bohoslužbách a malém občerstvení jsme navštívili klášter Rosa coeli v D. Kounicích; poobědvali v Pizzerii v budově bývalého gymnázia Jednoty bratrské v Ivančicích. Potom nás paní Věra Jelínková z kulturní komise v Ivančicích provedla po městě a ukázala nám židovský hřbitov. Krátce jsme se také zastavili u památek po Jednotě bratrské.

– Na 2. adventní neděli nacvičila naše kantorka Martina Matušková adventní koncert s dospělými a dětmi ze Silůvek. (4.12.2016 v 17.00) Plný kostel.

– V prosinci jsme se začali scházet k nacvičování štědrovečerní hry Stéblo slámy. 24. 12. byl při štědrovečerní bohoslužbě nás bylo 120 dospělých a 60 dětí. Po bohoslužbě se podával před kostelem vánoční punč, díky péči rodiny Kačírkových.

– Jako farářka se nadále účastnila 1× měsíčně 2. neděli v měsíci odpoledne v Brně v YMCE ekumenických setkání křesťanů s homosexuální orientací spolku LOGOS. (17.3. absolvování semináře LGBTQ senioři – neviditelná menšina)

Hospodářské věci: (ve finanční zprávě)

– 22. února 2016 byl Tomášem Ryšavým pokácen jeden ze stříbrných smrků před kostelem. Z části kmene byly vyrobeny fošny, zbytek je jako palivolé dříví na faru.

– Popelnice na hliník: od její instalace 21. 9. 2014, za rok a půl jsme odevzdali do sběrných surovin skoro 100kg hliníku. + další roky???

– Dotace 10.000 Kč od OÚ Silůvky na výrobu pódia na vánoční hry. Vyrobil a zařídil Petr Matuška.

Účastnili jsme se také různých akcí, které pořádaly pořádají okolní sbory i akcí celocírkevních.

Staršovstvo děkuje všem, kteří se za sbor modlí, přispívají finačně, obětují svůj čas, zúčastňují se brigád, přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních a vůbec svůj talent a kreativitu dávají do služeb sboru a církve.

Staršovstvo děkuje také Obecnímu úřadu v Silůvkách za spolupráci a podporu činnosti sboru.

Za staršovstvo i za sebe děkuji vám všem, že se o věci sboru a vůbec o věci Boží a Kristovy staráte, děkuji i těm, kteří tu nejsou.

Doufám, že co jsem nezmínila nebo zapomněla zmínit v této zprávě, zazní ve zprávách následujících nebo v diskusi.

Děkuji vám za pozornost a těším se na spolužití a spolupráci v tomto roce.

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru

Zpět na začátek