Výroční 2017

Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu FS ČCE v Silůvkách za rok 2017

Opakovaná volba farářky – 19. 3. byla Martina Kadlecová zvolena za farářku v Silůvkách na dalších 5 let (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022) na plný úvazek. Byla sepsána nová pracovní a nájemní smlouva a stanoveno nájemné za bydlení na faře podle nových celocírkevních směrnic.

Rezignace Dušana Lacka na funkci kurátora a člena staršovstva – 3. 4. písemně na schůzi staršovstva.

Povolání náhradníka Jana Šebesty ze Zastávky za řádného člena staršovstva. (19. 4.)

Novým kurátorem byl zvolen Petr Matuška a místokrátorkou Andrea Kačírková, oba ze Silůvek (30. 4.)

 

Bohoslužby se v Silůvkách, v centru sboru, konaly pravidelně každou neděli a o svátcích, celkem 56x, průměrná účast 18 dospělých. Kromě farářky sboru posloužili kázáním farářky O. Tydlitátová 2× a M. Žídková 1x, jáhenka K. Rybáriková 1x, farář Jiří Šimsa 1x, kurátor sboru a ordinovaný presbyter Petr Matuška 4x, a absolvent ETF UK a čekatel na vstup do vikarátu Jan Hrudka 6x.

– V kazatelské stanici v Ivančicích se bohoslužby konaly 13x, průměrná účast 6 dospělých. Kázáním zde posloužili kromě farářky sboru P. Matuška 1x, J. Hrudka 1x.

Společný zpěv doprovázeli: 6× Michal Kadlec, 3× Petr Kadlec, 1× Martina Matušková, J. Šebesta, P. Matuška, Martina Kadlecová ml.

– Byl učiněn pokus o obnovu kazatelské stanice v Rosicích. Bohoslužby se konaly v zámecké kapli od června do listopadu, vždy 3. neděli v měsíci, tedy 6x, průměrná účast byla 8. Kromě farářky sboru kázala 1× K. Rybáriková. Společný zpěv většinou společně doprovázeli M. Jalakša, J. Šebesta, P. Kadlec na kytary a housle. Bohoslužby vyznívaly velmi pěkně. Nájem činil 400 Kč za bohoslužbu.

Rodinné bohoslužby se konaly v Silůvkách 8x, průměrná účast 19.

Večeře Páně byla vysluhována v Silůvkách 8x, prům. účast 20 osob; v Ivančicích 6x, prům. 5lidí.

Hudební činnost (samostatná zpráva, podá kantorka Martina Matušková). Za varhanní doprovod děkujeme Martině Matuškové, Janu Šebestovi st., Martině Kadlecové ml., Michalu Kadlecovi na klarinet, Mariánu Jalakšovi (multiinstrumentalista). Děkujeme také Petrovi Matuškovi za kytarový doprovod a Petru Kadlecovi za doprovod na baskytaru minimálně 1písně ze Svítá při většině bohoslužeb.

Rostou nám noví muzikanti, ze kterých se rýsuje žesťové těleso (klarinety Michal Kadlec a Jan Šebesta ml., Petr Kadlec ml. pozoun, Daniel Matuška trubka).

Nedělní škola se konala pravidelně 25x, průměrná účast 3, ve vedení se střídali 4 učitelé. Učilo se podle Katechetické příručky podle celocírkevního plánu. Dochází ke generační výměně, 4 děti jsou mladšího předškolního věku, ze starších se stali konfirmandi.

Biblická hodina se konala 4x, prům. účast 4, téma: homosexualita v Bibli.

Konfirmační příprava Johany Najbrtové, Jana Kačírka, Petra Kadlece ml. byla po dvou letech nepravidelného scházení (+ společný víkend s nosislavskými konfirmandy v Rovečném 21. – 22.4.) zakončena slavností konfirmace v neděli 500. výročí Dne reformace (29.10.) Byl vytvořen barevný pamětní list pro každého účastníka bohoslužby s obrazy Lucase Cranacha st. a ml., jako ilustrace k výkladu o Zákonu a milosti.

Na velikonoční neděli byli pokřtěni 2 dospělí: Pavel Kuba z Ivančic, Hana Kouřilová z Tišnova, původem ze Silůvek, a dítě: Petr Maláska z Tišnova. Na Boží hod vánoční byli pokřtěni 2 dospělí: Michal Matyáš z Mokré – Horákova, Monika Koch z Německa, a dítě: Emma Koch. Všichni si přáli být členy sboru v Silůvkách.

Svatby: počet žádostí o církevní sňatek veliký. Oddala jsem 28 párů. Místa obřadů byla různá, pokud chcete, můžete si prohlédnout jejich svatební oznámení. Dala jsem jedno požehnání po 10 letech manželství s obnovou manželských slibů. Také zde bylo požehnáno registrovanému partnerství Lenky Kyčerkové a Martiny Veselé, které staly se členkami našeho sboru.

Pohřby jsem vykonala 2. 7. 1. jsme se zde rozloučili s Pavlem Justem, 12.10. bylo rozloučení s Annou Francovou s uložením urny na hřbitově v Rosicích. Svatopluk Hron z Mor. Bránic, člen našeho sboru, měl pohřeb bez faráře.

Pastorační návštěvy u členů sboru se děly podle potřeby.

Biblický kroužek pro děti se konal pravidelně v ZŠ v Silůvkách 26x 7 dětí a v ZŠ Pravlov 29x 7 dětí. Probíráme příběh Ježíšův. Většina dětí na kroužku není z ČCE.

Mládež: setkání ve sboru se nekonají. Mládež se účastní akcí v seniorátě a celocírkevních akcí (školky, Sjezd, asistence na táboře v Bělči, Blažkov, tábory)

Sbor má celkem 133 členů. Staršovstvo se sešlo 10x. O činnosti sboru se snažíme pravidelně informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2× ročně sborovým dopisem.

 

Dále se v roce 2017 v našem sboru konalo:

Diakonie: od jara na podnět seniora J. Grubera došlo k přeorganizování a rozšíření duchovní péče ve střediscích Diakonie v Brněnském seniorátu. Okolní sbory byly požádány, aby se zapojily do spolupráce s jednotlivými domovy. Na náš sbor získal jako partnera domov Arkénie v Brumovicích se 6 klienty s tělesným a psychickým postižením převážně autistického typu. Arkénii navštěvujeme zhruba 1× měsíčně, farářka + několik členů sboru (1 auto) a koná se tam pobožnost a přátelské posezení. Návštěvy jsou oboustranně přínosné. Spolupráce se dobře rozvíjí (např. prodej výrobků Diakonie na adventním jarmarku v Silůvkách, štědrovečerní sbírka na Arkénii, návštěva Arkénie v Silůvkách).

Ekumenické vztahy: V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se sešli 3x (Silůvky, Ivančice ŘKC + Adventisté). Ekumenický týden vyvrcholil společnou bohoslužbou v neděli 22.1. v Silůvkách v 16.00. Setkali jsme se také ve sboru CASD v Ivančicích 18.1. v 18.00; a na ŘKC faře v Ivančicích 19.1. v 18.00. (prům. ze sboru 3). Navštěvujeme také některé akce farnosti ŘKC v Rosicích.

– Zúčastnili jsme se také zahájení Kéfasfestu, 6. ročníku katolického kulturního festivalu v Dolních Kounicích. (23–25. 6.) – páteční večer v klášteře Rosa coeli. Celkem 3.

– Na Zelený čtvrtek se sešly 3 rodiny ze sboru k sederové večeři.

Noc kostelů sbor nepořádal, ale členové sboru se zúčastnili Noci kostelů na jiných místech, aby se inspirovali k vytvoření programu v našem sboru v dalším roce.

Setkání maminek s malými dětmi v Silůvkách se začala konat nově, od jara do konce roku se konalo 7 setkání, prům. účast 4. Setkání jsou ekumenická, výhodou je pobyt ve farní zahradě, při špatném počasí v kostele.

– 8.4. (sobota 17.00) v silůveckém kostele zahrálo Divadlo Víti Marčíka Moravské pašije (56 diváků).

– 15. 6. – 19.10. Výstava „Misie Jednoty bratrské mezi indiány“ v kostele Silůvkách, zapůjčená z muzeem Jednoty bratrské v Suchdole n. Odrou.

– 24. 6. kostel otevřen při příležitosti 470 let obce Silůvky, návštěvníky celý den vítali D. Lacko a P. Matuška a linecké A. Kačírkové.

– 9. – 10.9. Ivančice Dny evropského kulturního dědictví (EHD) – po páté jsme spolupracovali s kulturní komisí města Ivančice na prezentování památky sboru Jednoty bratrské. Úklid a příprava místa probíhala pod vedením Petra Matušky (vysekání, vyhrabání, odvoz nepořádku – odpadků, staré trávy, shnilých jablek).

Program Ve Sboru o staré Jednotě bratrské v Ivančicích byl připraven společně s adventisty. V průběhu víkendu přišlo asi 115 lidí. Na závěr se na místě bývalého kostela Jednoty bratrské konala v 16.30 bohoslužba, které se zúčastnilo 16 lidí.

– Program Dnů evropského kulturního dědictví v Ivančicích obohatilo společné vystoupení katolické scholy a našeho pěveckého sboru v ŘKC Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích.

– Na 3. adventní neděli nacvičila naše kantorka Martina Matušková adventní koncert s dospělými a dětmi ze Silůvek. (17.12.2017 v 17.00) Plný kostel.

– V listopadu jsme se začali scházet k nacvičování štědrovečerní hry Labyrint světa a ráj srdce. Při realizaci této vánoční hry nám hodně pomohla spolupráce se sborem Praha – Braník, poskytli nám scénář, půjčili kulisu, a některé rekvizity. Při štědrovečerní bohoslužbě byl plný kostel. Po bohoslužbě se podával před kostelem vánoční punč, díky péči rodiny Kačírkových.

– Farářka už sedmým rokem pastoračně a organizačně pečovala o brněnskou skupinu Logosu, která se pravidelně scházela 1× měsíčně 2. neděli v měsíci odpoledne v Brně v YMCE (ekumenická setkání křesťanů s homosexuální orientací). Zúčastnila se také duchovní obnovy Logosu v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem (7.–8.5.) a pomohla zorganizovat adventní bohoslužbu V kostele na Pellicově (10.12.). Během léta se konaly v Silůvkách 2× zahradní party se členy Logosu.

Hospodářské věci: (v samostatné zprávě P. Matuška)

Účastnili jsme se také různých akcí, které pořádaly okolní sbory i akcí celocírkevních.

Staršovstvo děkuje všem, kteří se za sbor modlí, přispívají finančně, obětují svůj čas, zúčastňují se brigád, přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních a vůbec svůj talent a kreativitu dávají do služeb sboru a církve. Staršovstvo děkuje také Obecnímu úřadu v Silůvkách za spolupráci a podporu činnosti sboru.

Církev, potažmo sbor, aby byl sborem Ježíše Krista má plnit 4 základní funkce: Misie (kázat, zvěstovat, vzdělávat se ve Slově Božím), Koinónia (má vytvářet společenství), Diakonia (služba potřebným), Martýria – být hotov pro Krista i něco snášet, obětovat, vytrpět…

Za staršovstvo i za sebe jsem ráda, že ze zprávy se dá vyčíst, že všechny tyto funkce náš sbor tu více tu méně naplňuje. Děkuji vám všem, kteří se věci Boží a Kristovy snažíte brát vážně. Co jsem nezmínila, doufám, zazní ve zprávách následujících. Pokud jsem však něco zapomněla zmínit, prosím, abyste to doplnili.

Děkuji vám za pozornost a těším se na spolužití a spolupráci v tomto roce.

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru

Zpět na začátek