Výroční 2018

Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu FS ČCE v Silůvkách za rok 2018

Bohoslužby se v Silůvkách, v centru sboru, konaly pravidelně každou neděli a o svátcích, celkem 57x, průměrná účast 19 dospělých.

– 20. 7. – 19.10. čerpala farářka M. Kadlecová tříměsíční studijní volno v Sasku (21. 7. – 18. 8. jazykový kurz na Herder – Institutu při Univerzitě v Lipsku; 27. 8. – 24. 9. následná praxe ve sboru Evangelické lutherské církve v Lohmen; v mezičasech studium monografií o Jednotě bratrské). Farářka děkuje staršovstvu a členům sboru, že jí pobyt umožnili, zastoupili ji, a ve sboru v té době všechno dobře a bez problémů fungovalo.

Kromě farářky sboru posloužili kázáním: farářka O. Tydlitátová 6x, kurátor sboru a ordinovaný presbyter Petr Matuška 4x, farář B. Martin 2x, a 1× D. Lacko, Marie Ryšavá, K. Rybáriková, M. Sedláčková, M. Pleva, ze sboru v Nosislavi: I. Květonová, V. Ryšavá a V. Svoboda.

– V kazatelské stanici v Ivančicích se bohoslužby konaly 12x, průměrná účast 6 dospělých. Kázáním zde posloužili kromě farářky sboru D. Lacko 3x, M. Sedláčková, farářka ze Znojma, Bernard Martin ze Švýcarska.

Společný zpěv doprovázeli: 4× Michal Kadlec, 4× Petr Kadlec st., Petr Kadlec ml., Martina Matušková + P. Matuška, Martina Kadlecová ml.

– Kurátor a výpomocný kazatel P. Matuška byl 4× pozván, aby kázal v okolních sborech. Také se účastnil kurzu pro ordinované presbytery. 3letého vzdělávání laiků se každý měsíc účastní Pavel Kuba z Ivančic.

Rodinné bohoslužby se konaly v Silůvkách 8x, průměrná účast 17.

Večeře Páně byla vysluhována v Silůvkách 9x, prům. účast 15 osob; v Ivančicích 4x, prům. 6 lidí.

Hudební činnost (samostatná zpráva kantorky Martiny Matuškové). Za doprovod zpěvu při bohoslužbách děkujeme Martině Matuškové, Janu Šebestovi st., Mariánu Jalakšovi, Martině Kadlecové ml., Michalu Kadlecovi na klarinet,. Děkujeme také Petru Matuškovi za kytarový doprovod a Petru Kadlecovi za doprovod na baskytaru minimálně 1písně ze Svítá při většině bohoslužeb.

Vzniklo žesťové těleso (klarinety Michal Kadlec a Jan Šebesta ml., Petr Kadlec ml. pozoun, Daniel Matuška trubka, Jaromír Pištěk). Děkujeme pěveckému sboru a především kantorce Martině Matuškové za její nadšení, cílevědomost, chuť pořád na sobě pracovat a pak to ze sebe vydávat, a tak nás všechny neuvěřitelně obohacovat.

Nedělní škola se konala pravidelně 32x, průměrná účast 3, ve vedení se střídali 4 učitelé. Učilo se podle Katechetické příručky podle celocírkevního plánu.

Biblická hodina se konala 10x, prům. účast 3 (od začátku postní doby do svatodušních svátků, soustředění na pašijní příběh JK podle Utrpení Páně podle evangelií J. B. Součka).

Konfirmační příprava: byla vytvořena skupinka nových konfirmandů L. + D. Matuškovi, J. Šebesta ml.

Na velikonoční neděli byli pokřtěn Jan Místecký ze Silůvek.

Svatby: vzhledem k studijnímu volnu jsem oddávala jen na 4 svatbách.

Pohřby: Miloslava Vápeníková ze Silůvek zemřela 18. 7. 2018 ve věku 83 let, měla církevní pohřeb v Myslibořicích; Miloš Ziegler z Nových Bránic, zemřel 22. 8. 2018 ve věku nedožitých 95 let, rozloučení proběhlo v Kroměříži, měl pohřeb bez faráře. Libuše Badinová z Ivančic zemřela 24.10. 2018 v 99 letech. Farářka vykonala pohřební rozloučení s paní Vlastou Krčmovou z Neslovic (73 let, 4.7. ve Zbýšově) a panem Janem Kaštánkem ze Šlapanic (72 let, 26.10. ve Šlapanicích).

Pastorační návštěvy u členů sboru se děly podle potřeby.

Biblický kroužek pro děti se konal pravidelně v ZŠ v Silůvkách 20x 6 dětí a v ZŠ Pravlov 32x 6 dětí. Probíráme příběh Ježíšův. Většina dětí na kroužku není z ČCE.

Mládež: setkání ve sboru se nekonají. Mládež se účastní akcí v seniorátě a celocírkevních akcí (školky, Sjezd, asistence na táboře v Bělči, Blažkov, tábory)

Sbor má celkem 131 členů. O vánocích přistoupila do našeho sboru sestra Renata Záděrová ze Silůvek, když už před tím od léta pravidelně navštěvovala nedělní bohoslužby a uklízela v našem kostele. Byl to pro nás moc hezký dárek k vánocům. Staršovstvo se sešlo 11x. O činnosti sboru se snažíme pravidelně informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2× ročně sborovým dopisem.

 

Dále se v roce 2018 v našem sboru konalo:

Diakonie ČCE Arkénie v Brumovicích je partnerem našeho sboru (6 klientů s tělesným a psychickým postižením převážně autistického typu) farářka sboru zde vykonala 9 pobožností pro klienty a zaměstnance (účast průměrně 6 klientů a 4 zaměstnanci). Během roku se do Diakonie v Brumovicích podívalo 14 různých členů našeho sboru. V době studijního volna farářky, vykonali pobožnost v Arkénii manželé Jalakšovi z Rosic se svými syny. 17. 3. 5 dospělých + 3 děti z našeho sboru si mohli vyzkoušet výrobu svíček v chráněné dílně STC Brumovice a prohlédnout si středisko. Spolupráce se dobře rozvíjí např. prodej výrobků Diakonie na obecním adventním jarmarku v Silůvkách i ve sboru; pomoc slečně Karolíně Chýlkové ze Silůvek, aby mohla 1–2× měsíčně strávit dopoledne v STC Brumovice; návštěva akcí Diakonie Betlém a klobouckého sboru. P. Matuška se stal náhradníkem dozorčí rady Diakonie střediska Betlém.

Ekumenické vztahy: V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se sešli k ekumenické bohoslužbě v kostele ŘKC v Rosicích (neděle 21.1. v 16.00), účast ze sboru 10 lidí. Farářka sboru a D. Lacko byli pozváni, aby na faře ŘKC v Rosicích udělali přednášku ke 100. výročí ČCE (27.4. přítomno bylo 18 členů farnosti + farář Jan Klíma) Příležitostně navštěvujeme také některé jejich akce.

– Farářka sboru se pravidelně účastní zahájení Kéfasfestu, katolického kulturního festivalu v D. Kounicích.

Setkání maminek s malými dětmi v Silůvkách bylo 6x, prům. účast 6. Setkání jsou ekumenická, konají se ve farní zahradě a v kostele.

– 25. 3. Květná neděle 17.00 vystoupení Brněnského ekumenického sboru v Silůvkách: Lukášovy pašije podle rukopisu J. S. Bacha. Plný kostel.

– sborový výlet do Litomyšle (neděle 29.4.) návštěva bohoslužeb, beseda s farářem V. Hurtem, vikářem J. Hrudkou a členy sboru, prohlídka města s průvodci manžely Kubíčkovými a J. Hrudkou. Jeli jsme 2 auty (7 dospělých + 2 děti).

– 15. – 16. 9. Ivančice Dny evropského kulturního dědictví (EHD) – po šesté jsme spolupracovali s kulturní komisí města Ivančice na prezentování památky sboru Jednoty bratrské. Úklid a příprava místa probíhala pod vedením Petra Matušky (vysekání, vyhrabání, odvoz nepořádku – odpadků, staré trávy, shnilých jablek).

Program Ve Sboru o staré Jednotě bratrské v Ivančicích byl připraven společně s adventisty, bez farářky, která byla na studijním volnu. V sobotu dopoledne se konala venku bohoslužba adventistů. Celou sobotu bylo možno pod vedením pana Romana Prokeše z Drahotuš tisknout na dřevěném tiskařském lisu a vyzkoušet si psaní v písařské dílně. V průběhu víkendu přišlo asi 150 lidí. Na závěr na místě bývalého kostela Jednoty bratrské vykonal farář Ondřej Macek z Nosislavi v 16.00 bohoslužbu, které se zúčastnilo 15 lidí. Celou akci měli organizačně na starost Přemysl Bar z CASD a P. Matuška.

– V listopadu se začala pod vedením farářky sboru nacvičovat štědrovečerní hra Vánoční blues. Inspiraci a scénář nám poskytl sbor Praha – Braník. Nepostradatelní byli opět všichni naši sboroví muzikanti, kteří dali hře ten správný spád (celkem 10). Hrálo 24 dětí z celé vesnice a 7 dospělých. Nápověda: Jana Varechová. Při štědrovečerní bohoslužbě byl plný kostel. Po bohoslužbě se podával před kostelem vánoční punč, díky péči rodiny Kačírkových. J. Rybníček natočil videozáznam.

– Farářka osmým rokem pastoračně a organizačně pečuje o brněnskou skupinu Logosu. Zúčastnila se také duchovní obnovy Logosu v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem (4.–6. 5.). 9.12 se konala v Silůvkách adventní ekumenická bohoslužba s večeří Páně. (účast 9)

Oslav 100 let ČCE se v Pardubicích zúčastnili manželé Matuškovi, zpívali také v pěveckém sboru. Oslav 16. 12. v Praze v Obecním domě se zúčastnila farářka s manželem a manželé Matuškovi, kteří zpívali v pěveckém sboru a M. Matušková dirigovala při společném zpěvu píseň EZ 419.

Hospodářské věci: během léta byla provedena oprava ventilů ústředního topení v kostele, kterou provedla firma Libora Oulehly (6.159 Kč) a firma BDT Sanace (Tomáš Řehák) provedla izolaci čelní strany kostela nerezovými plechy (37.316 Kč). Sběr hliníku vynesl 2.500 Kč.

Pořádali jsme brigády na úklid kostela a údržbu farní zahrady. Účastnili jsme se různých akcí, které pořádaly okolní sbory i akcí celocírkevních. Chyběli nám Šebestovi, kteří byli půl roku v USA, ale jsme rádi, že se jim tam líbilo a že jsou zase v pořádku mezi námi.

Staršovstvo děkuje všem, kteří se za sbor modlí, přispívají finančně, obětují svůj čas, zúčastňují se brigád, přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních a vůbec svůj talent a kreativitu dávají do služeb sboru a církve. Staršovstvo děkuje také Obecnímu úřadu v Silůvkách za spolupráci a podporu činnosti sboru.

Co jsem opomenula, prosím doplňte v diskuzi ke zprávám.

Děkuji vám za pozornost a těším se na spolupráci a spolužití v tomto roce.

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru

Zpět na začátek