Výroční 2019

Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu FS ČCE v Silůvkách za rok 2019

6. 1. 2019 se konalo mimořádné sborové shromáždění, které rozhodlo o snížení počtu staršovstva z 8 na 6 členů. Hlasování se konalo i v Ivančicích.

24. 3. 2019 se konalo řádné výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva. Zvoleno bylo na šestileté funkční období 6 členů a tři náhradníci: Petr Matuška (22), Andrea Kačírková (20), Jan Šebesta (20), Renata Záděrová (17), Daniela Horemužová (15) a Jan Místecký (11). Náhradníci v užší volbě: Pavel Kuba (11), Jana Neužilová (10), Jitka Grandeová (5).

Předchozímu staršovstvu děkujeme za jeho práci pro sbor, jmenovitě bývalému pokladníkovi Ladislavu Praxovi ze Silůvek, Marii Ryšavé z Dolních Kounic, Milanu Hlebovi z Prštic a Pavlovi Justovi ze Slavkova u Brna.

Při bohoslužbách na Květnou neděli 14. 4. 2019 složilo nové staršovstvo slib a bylo slavnostně uvedeno do své služby členem seniorátního výboru bratrem René Piknou, který navštívil náš sbor i se svojí manželkou Danou.

Bohoslužby jsou centrem života církve a jsou tím nejdůležitějším, co se ve sboru děje. Dáváme si proto velmi záležet na tom, aby každá bohoslužba byla co nejkrásnější, co se týče prostředí, ve kterém se koná, kázání i celé liturgie včetně hudebního doprovodu a společného zpěvu. Snažíme se, aby se na bohoslužbě aktivně podílelo spolu s kazatelkou více lidí. Bývá pěkně uklizeno, zatopeno, vyzdobeno a nachystáno. V tak malém sboru, jako je ten náš, opravdu záleží na každém z nás, jak k bohoslužbě přispějeme a co si z ní odneseme: inspiraci, nasměrování, povzbuzení, povznesení, duchovněkulturní poklad pro další čas života. Čas setkání s Bohem a spolu navzájem. Jaké vytváříme společenství? Nejen pro sebe navzájem, ale také pro ty, kdo do našeho sboru zavítají jako návštěvníci, třeba poprvé v životě, jako mnozí snoubenci, kteří žádají o oddání. Je trochu smutné, když přijdou k nám na nedělní bohoslužbu a nás je tam třeba jen deset. Něco to vypovídá o tom, jakou důležitost má bohoslužba pro nás, členy staršovstva a členy sboru.

Bohoslužby se v Silůvkách, v centru sboru, konaly pravidelně každou neděli a o svátcích, celkem 58x, průměrná účast 19 dospělých.

Kromě farářky sboru posloužili kázáním farářky O. Tydlitátová 1x, K. Rybáriková 3x, I. Květonová 1x; kurátor sboru a výpomocný kazatel Petr Matuška 5x; a výpomocný kazatel z Nosislavi Vladimír Svoboda 2x. 1x se konaly čtené bohoslužby, kterými posloužili R. Záděrová, D. Horemužová a P. Kadlec.

– V kazatelské stanici v Ivančicích se bohoslužby konaly 14x, průměrná účast 6 dospělých. Kázáním zde posloužil kromě farářky sboru 1x kurátor sboru a výpomocný kazatel P. Matuška.

Společný zpěv doprovázeli: 4x Michal Kadlec, 7x P. Kadlec st., P. + L. Matuškovi, 3x M. Kadlecová ml..

– Kurátor a výpomocný kazatel P. Matuška byl také 2x pozván, aby kázal ve sborech v Husovicích a Kloboukách. Také se účastnil kurzu pro ordinované presbytery.

– 3letého vzdělávání laiků se každý měsíc účastní Pavel Kuba z Ivančic.

Rodinné bohoslužby se konaly v Silůvkách 11x, průměrná účast 20.

Večeře Páně byla vysluhována v Silůvkách 9x, prům. účast 20 osob; v Ivančicích 7x, prům. 6 osob.

Hudební činnost: je velikým požehnáním, že v našem sboru je mnoho hudbymilovných a hudbě se věnujícím dospělých, mládežníků i dětí. Tak se můžeme při společných shromážděních různého druhu radovat z hudby a zpěvu, pociťovat blahodárný účinek, jak prohlubuje naši víru, jak vlévá radost, jak se stává se posilou, jak promlouvá do nejrůznějších životních situací a osobních rozpoložení, jak slova písní dokážou trefně vyjádřit, o co ve víře jde, jak nás to pozvedá k Bohu a přibližuje k druhým.

Především každá bohoslužba je díky tomu krásnější a působivější. Za doprovod zpěvu při bohoslužbách děkujeme na prvním místě naší kantorce Martině Matuškové, dále pak Janu Šebestovi st., Mariánu Jalakšovi, Lukáši Matuškovi a Michalu Kadlecovi (klarinet). Děkujeme také P. Matuškovi za kytarový doprovod a P. Kadlecovi za doprovod na baskytaru minimálně 1písně ze Svítá při většině bohoslužeb.

Kantorka Martina Matušková vede také pěvecký sbor, který se pravidelně schází a nacvičuje k bohoslužbám svátečním (velikonoce, svatodušní svátky, díkčinění, vánoce) a také na koncerty (5. 1. Tříkrálový v katolickém kostele v Ořechově; 14. 9. ekumenický koncert v katolickém kostele v Ivančicích při Dnech evropského kulturního dědictví; 24. 12. štědrovečerní bohoslužba s vánoční hrou) . Děkujeme mnohým zpěvačkám a zpěvákům, kteří ač nejsou členy ČCE, nechávají se pravidelně do pěveckého sboru přizvat. Pěvecký sbor se sešel ke zkouškám 25x a s průměrnou účastí 9. Také 6x sešlo 5 dětí k nácviku zpěvu. Zkoušky se většinou konají doma u Matušků.

Trubači se sešli ke zkoušce 10x, scházejí se většinou doma u Pištěků (klarinety Michal Kadlec a Jan Šebesta ml., Petr Kadlec ml. pozoun, Daniel Matuška trubka, Jaromír Pištěk baskřídlovka). Hráli při svátečních bohoslužbách.

P. Matuška vyrobil také 2 dřevěné stupínky pro vystoupení pěveckého sboru, které se jinak v průběhu roku používají k sezení v dětském koutku.

Nedělní škola se konala současně s bohoslužbami 25x, průměrná účast 4 děti, ve vedení se střídali 3 učitelé. V neděli se v kostele scházely většinou děti předškolního věku. Někdy dali jejich rodiče přednost být i s dětmi v kostele po celou bohoslužbu a byli rádi, že se děti v nově zbudovaném hracím koutku naučily být tiše. Někdy s dětmi, protože jsou ještě malé, odcházely do nědělní školy i maminky. Prostřednictvím hravých aktivit nebo vyprávění se seznamovaly s biblickými tématy rozvíjenými v katechetické příručce. Nedělní návštěva kostela je pro děti také příležitost se kamarádit, protože některé nejsou ze Silůvek, do kostela dojíždí ze vzdálenějších obcí a vidí se jen v neděli.

Biblická hodina se konala 4x, účast 4. (3x v postní době – téma Utrpení Páně podle evangelií; 1x o večeři Páně)

Konfirmační příprava: 10x se sešla skupinka konfirmandů L. + D. Matuškovi, J. Šebesta ml.

Pokřtěn v roce 2019 nebyl nikdo.

Svatby: o církevní svatbu požádalo a bylo oddáno 18 párů. Farářka sboru M. Kadlecová je za tyto velmi různé příležitosti setkání velmi vděčná.

Pohřby: farářka sboru vykonala 3 církevní pohřby. V Ivančicích v obřadní síni se konalo rozloučení s paní Máriou Procházkovou z Omic, zemřela 16. 1. 2019 ve věku 86 let. Vyrostla na východním Slovensku v Bačkovíku v luterské evangelické rodině. V modlitebně ČCE v Silůvkách se konalo rozloučení se sousedkou, paní Jitkou Prokůpkovou, která zemřela 4. 6. 2019 ve věku 83 let. Bratr Vladimír Štefka z Dolních Kounic, člen sboru, zemřel 30. 7. 2019 po dlouhé nemoci ve věku 56 let. Rozloučení se konalo v Ivančicích v obřadní síni. Bratr Zdeněk Matoušek z Alexovic zemřel 9.11. 2019 ve věku 69 let, rozloučení se konalo v obřadní síni v Ivančicích bez faráře.

Pastorační návštěvy u členů sboru vykonává farářka podle potřeby a vede pastorační rozhovory se všemi, kdo o to projeví zájem. Nejvíce pastoračních návštěv ale vykonala v Silůvkách nová presbyterka sestra Renata Záděrová, která má velký přehled o tom, kdo s čím potřebuje pomoci. Také místokurátorka sestra Andrea Kačírková se pravidelně stará o některé sousedky a spoustu dalších obdařuje při mnoha příležitostech výbornými zákusky ze svého cukrářství.

Biblický kroužek pro děti se konal pravidelně v ZŠ Pravlov 31x, prům. účast 12 dětí. Většina dětí na kroužku není z ČCE, ale paní ředitelka a učitelky v ZŠ Pravlov děti motivují k návštěvě kroužku a doporučují ho i rodičům. Díky tomu zájem o kroužek roste. Kroužek každoročně finančně podpoří manželé Pokorní z Pravlova, z jejich iniciativy vlastně vznikl a jejichž děti ho po celou dobu trvání navštěvují.

Mládež: setkání ve sboru se nekonají. Mládež se účastní akcí v seniorátě a celocírkevních akcí (školky, Sjezd, asistence na táboře v Bělči, Blažkov, tábory)

Sbor má celkem 127 členů. Staršovstvo se sešlo 11x. O činnosti sboru se snažíme pravidelně informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2x ročně sborovým dopisem.

Dále se v roce 2019 v našem sboru konalo:

– spolupráce s Diakoní ČCE: domovArkénie v Brumovicích je partnerem našeho sboru (6 klientů s tělesným a psychickým postižením převážně autistického typu). Farářka sboru zde vykonala 10 pobožností pro klienty a zaměstnance (účast prům. 6 klientů a 4 zaměstnanci). Pokaždé spolu s farářkou M. Kadlecovou jezdila ze Silůvek slečna Karolína Chýlková, aby strávila 1x měsíčně dopoledne (8.00 – 12.00) v STC Radost v Brumovicích, kde pomáhala při výrobě svíček, mýdel a dalších výrobků Diakonie. V létě využila slečna Karolína pobytových služeb Diakonie, a strávila týden v Kloboukách na Betlémě a moc ráda na to vzpomíná.

23. 3. bylo umožněno zájemcům z našeho sboru navštívit chráněnou dílnu STC Brumovice a prohlédnout si středisko. Zúčastnili se Dan Matuška, Zbyňa Tomkovič, K. Chýlková a farářka sboru. Vyráběli jsme mýdla a svíčky. Věnoval se nám bratr Tomáš Vostřák. Spolupráce se dobře rozvíjí, nacházíme další možnosti, co společně dělat, jak být spolu a navzájem si pomáhat. Prodáváme výrobky Diakonie na obecním adventním jarmarku v Silůvkách i ve sboru, navštěvujeme akce Diakonie Betlém a klobouckého sboru.

Vánočního setkání celého Betléma 11. 12. v Morkůvkách se zúčastnila farářka sboru, D. Horemužová s Aničkou a K. Chýlková.

P. Matuška se stal náhradníkem dozorčí rady Diakonie střediska Betlém.

Ekumenické vztahy: sestry a bratři našeho sboru mají mnoho dobrých přátelských vztahů s křesťany z ostatních církví, s katolíky, adventisty, husity a apoštolskou církví. Máme radost z toho, že se můžeme s ostatními křesťany setkávat při bohoslužbách, nad Biblí i při duchovních rozhovorech a kulturních akcích. V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se sešli k ekumenické bohoslužbě s pohoštěním v Silůvkách (čtvrtek 24.1. v 17.00). Kázal Miroslav Bareš, jáhen ze Zbraslavi. Z ŘKC Rosice byl přítomen farář Jan Klíma, a další sestry a bratři, také z farnosti Ivančice a z CČSH. Ze sboru CASD z Ivančic se zúčastnili P. Bar s manželkou a L. Kloda. Ve středu 16.1. jsme se na ŘKC faře v Rosicích zúčastnili ekumenické biblické hodiny (5 ČCE + 7 ŘKC). Příležitostně navštěvujeme různé akce, které se pořádají v okolních křesťanských sborech a farnostech, např. filmového klubu v ŘKC farnosti v Rosicích.

– Farářka sboru se pravidelně účastní zahájení Kéfasfestu, katolického kulturního festivalu v D. Kounicích.

Setkání maminek s malými dětmi v Silůvkách bylo 3x, prům. účast 10. Setkání jsou ekumenická, konají se ve farní zahradě a v kostele.

– Velikonoce: na Zelený čtvrtek se konala bohoslužba se čtením pašijí podle evang. Mk, četlo 14 dětí a mládeže, zpívaly se písně ze zpěvníku Svítá (účast 31). Konala se také sederová večeře doma u Matuškových, společně s rodinou Jalakšových, která se na jaře odstěhovala do Dolních Heřmanic. (účast 10)

– 10. – 12. 5. se konalo v Silůvkách seniorátní setkání mládeže brněnského seniorátu nebo-li Jarní školka, jak se tato akce tradičně v brněnském seniorátu nazývá. Naposledy se Školka v našem sboru konala na jaře 2012. Tentokrát mělo setkání název „Co to žereš?“, neboť žijeme ve velmi konzumní době, pořád do sebe něco cpeme, jídlo, informace, zážitky… Zamýšlení se týkala také stravy duchovní. Pro nově ustavené staršovstvo to byla první velká akce, kterou jsme měli spolu s brněnským SOMem zorganizovat. Přijelo 65 účastníků. Sobotní oběd domluvila a zajistila sestra A. Kačírková v Orlovně, doma u Kačírků se také mohutně vařilo a peklo, aby mládež neměla hlad. Také v mnoha dalších domácnostech v Silůvkách se pro mládež chystalo. Byla to povedená a úspěšně zvládnutá akce. Sobotní ranní zamyšlení – impulz připravil v kostele P. Matuška, hlavními přednášejícími byli Ondřej Macek a Iva Květonová a Ilona Mužátková.

14. – 15. 9. – Ivančice Dny evropského kulturního dědictví (EHD) - po sedmé jsme spolupracovali s kulturní komisí města Ivančice na prezentování památky sboru Jednoty bratrské. Úklid a příprava místa probíhala pod vedením Petra Matušky(ČCE) a Libora Klody (CASD): vysekání, vyhrabání, odvoz odpadků, staré trávy a shnilých jablek.

Program Ve Sboru o staré Jednotě bratrské v Ivančicích jsme připravili společně s adventisty. Sobota: ve 14.00 konala vernisáž výstavy Mozkohraní s Biblí (28 karikatur lidských mozků – povah výtvarníka Oldřicha Srníka 1929–2009). Výstavu nainstalovala a uvedla jeho dcera Dana Šimková. Bohoslužba adventistů se konala v 15.00 (účast 25 lidí). V kostele Nanebevzetí panny Marie v Ivančicích se konal v 17.00 koncert, na kterém vystoupil náš pěvecký sbor pod vedením kantorky M. Matuškové a ivančická schola pod vedením Tomáše Pavlíka. Takové společné vystoupení znamená víc, než by se na první pohled zdálo. Hudebníci i posluchači odcházeli obohaceni nejen církevní hudbou mnoha žánrů, ale také posílením vzájemných vztahů.

Neděle: celý den byl přítomen zástupce Ivančicko-kralického spolku pan Roman Prokeš z Drahotuš se svou kolegyní, a na jejich tiskařském lisu bylo možno tisknout pamětní listy a vyslechnout od nich i mnoho informací o staré Jednotě bratrské. V 16.00 se konala naše evangelická bohoslužba. Účast: sobota 63 dospělých + 12 dětí, neděle 117 dospělých + 24 dětí.

Výklad k památce JB podávali celý víkend D. Lacko, P. Bar, A. Hobl, P. Kadlec, M. Kadlec a farářka M. Kadlecová. Počasí bylo krásné a zájem o památku veliký, hlavně v odpoledních hodinách. Přijel i jeden zájezd a jedna větší výprava.

– 20. 10. se z iniciativy Michala Uhříčka (nového obyvatele Silůvek a člena NOON Q) v modlitebně konal koncert studentů brněnské konzervatoře, kteří si říkají NOON Q. Zahráli 2 velké skladby, které se svým tématem a náladou velmi lišily: Lovecký kvartet W. A. Mozarta nás svými fanfárami přenesl na šlechtický hon a 8. kvartet Dmitrije Šostakoviče byl věnovaný obětem války a fašismu. Jsme studentům konzervatoře vděčni, že již po druhé vytvořili v našem kostele pro cca 70 posluchačů pěknou koncertní atmosféru.

– 21. 9. se konaly oslavy 100 let Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. Farářka sboru M. Kadlecová promluvila při slavnostním odhalení busty Jana Blahoslava v aule ivančického gymnázia.

– 10. 11. přijelo z rajhradské farnosti 8 hudebníků a 30 zpěváků včetně jedné řádové sestry a jednoho řádového bratra, aby ke 30. výročí Sametové revoluce uvedli v našem kostele hudebně-recitační pásmo Václava Renče Popelka nazaretská (život Ježíše Krista podle evangelií v prožívání jeho matky Panny Marie). Tento brněnský básník, šéfdramaturg a režisér Mahenovy činohry v Brně byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu s katolickou inteligencí, s tzv. Zelenou internacionálou k 25 letům vězení, z nichž si 11 let skutečně odseděl (1951-1962). Zúčastnilo se 50 diváků a zážitek to byl opravdu hluboký.

– V listopadu se začala pod vedením farářky sboru nacvičovat štědrovečerní hra Pojďte s námi do ovčince, kterou jsme hráli již v roce 2010. Autor scénáře je Jan Tkadleček. Nepostradatelní byli opět všichni naši sboroví muzikanti, kteří dali hře ten správný spád (celkem 11). Hrálo 30 dětí z celé vesnice. Nápověda: Jana Varechová. Při štědrovečerní bohoslužbě byl plný kostel. Po bohoslužbě se podával před kostelem vánoční punč a mošt, díky péči rodiny Kačírkových. Na začátku bohoslužby zahrály žestě, a také na konci, venku před kostelem. J. Rybníček natočil videozáznam, který byl dán účinkujícím ze stažení a na web sboru.

– Farářka devátým rokem pastoračně a organizačně pečuje o brněnskou skupinu Logosu. 8. 12 se konala v Silůvkách adventní ekumenická bohoslužba. (účast 9)

Hospodářské věci:

Ze seniorátního mikrograntu 15.000 Kč vybudoval kurátor P. Matuška dětské hřiště za kostelem, pískoviště se skluzavkou a domečkem pro malé děti v celkové hodnotě 19.300 Kč. Skluzavku nám darovala obec Silůvky zdarma.

Pořádali jsme brigády na úklid kostela a údržbu farní zahrady. Za pomoci seniorátní mládeže jsme vykopali velké kameny ze záhonu před kostelem. Navezli jsme novou hlínu a zasadili 4 okrasné keře a 6 stromů: kdouli, ryngli červenolistou, panenskou jabloň, áronii, mišpuli a hrušeň. Promýšleli jsme celkovou koncepci zahrady a květinového záhonu před kostelem.

1. 6. se sešlo za kostelem 8 lidí, aby pod vedením P. Matušky vytřídili hliník, který se za celý rok nashromáždil z celé obce v popelnici na hliník před kostelem. P. Matuška ho následně odvezl do sběrny, stržilo se 1.777 Kč.

Staršovstvo děkuje Obecnímu úřadu v Silůvkách za spolupráci a všelijakou podporu činnosti sboru, i za grant 10.000 Kč na činnost sboru v roce 2019.

Staršovstvo děkuje všem, kteří se za sbor modlí, přispívají finančně, obětují svůj čas, zúčastňují se brigád, přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních a vůbec svůj talent a kreativitu dávají do služeb sboru a církve.

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru V Silůvkách dne 3. 4. 2020

Zpět na začátek