Výroční 2020

Výroční zpráva staršovstva o životě našeho sboru v Silůvkách za rok 2020

Rok 2020 se před námi na začátku března, se vznikem a rozvojem pandemie coronaviru C-19, začal nebezpečně odvíjet jako velká neznámá. Nikdo nevěděl, co čekat. Postupně se ukazovalo, jak moc je virus nakažlivý a nebezpečný. Nedalo se předvídat, jak nemoc zasáhne život lidí v naší zemi, v Evropě, na celém světě. Byl to rok velké nejistoty a neustálých změn. Začátkem března, s celostátním zavedením nouzového stavu a zaváděním různých opatření proti šíření nemoci, bylo mnoho setkávání na čas zastaveno. Postupně se přecházelo na setkávání online, kde jen to bylo možné. V mnoha velkých sborech se přestaly konat bohoslužby živě, ale byly nahrávány a zveřejňovány na internetu. Lidem bez možnosti připojení k internetu byla kázání doručována písemně. Hledaly se nové možnosti a modely fungování ve všech oblastech společnosti, a taktéž v naší ČCE.

Jak jsme za této situace žili v našem sboru?

Máme celkem 125 členů. Staršovstvo se sešlo 11×, často to bylo online. O činnosti sboru se snažíme pravidelně informovat na webových stránkách sboru, které spravuje Petr Kadlec a 2× ročně sborovým dopisem.

Bohoslužby se v našem sboru kvůli nouzovému stavu a celostátnímu zákazu i bohoslužeb vůbec nekonaly celkem 10 nedělí, od 11. 3. – 25. 4. a od 19. 10. – 20. 11. 2020. Členové sboru byli odkázáni na bohoslužby v televizi, rozhlase nebo na bohoslužby z jiných sborů, které jsou k dispozici na internetu. O ostatních nedělích, kdy se bohoslužby konat mohly, ale v omezeném počtu, jsme se sešli v Silůvkách 45×, prům. účast 15 osob, a v Ivančicích 11×, prům. účast 4.

Kromě farářky sboru posloužili kázáním farářky O. Tydlitátová 1×, K. Rybáriková 2×; kurátor sboru a výpomocný kazatel Petr Matuška 4× a výpomocný kazatel z Nosislavi Vladimír Svoboda 1×. 3× se konaly čtené bohoslužby, kterými posloužili členové staršovstva a sboru. Konala se také nedělní duchovní setkání venku v přírodě u křížku Záděrových nad Silůvkami, 11×, prům. 4. Domů jsme se vraceli z těchto setkání neobyčejně občerstveni a obohaceni. Petr Matuška také 3× kázal jako výpomocný kazatel v sousedních sborech. 3leté vzdělávání laiků v Brně úspěšně absolvoval Pavel Kuba z Ivančic.

Večeře Páně byla vysluhována v Silůvkách 6×, prům. účast 15 osob; v Ivančicích 6×, prům. 4 osob.

Rodinné bohoslužby se konaly 1× měsíčně. Kázání bývá zábavnou, hravou formou s obrázky a různými pomůckami. Děti sedí v předních lavicích a jsou sestře farářce důležitými partnery v rozhovoru o daném biblickém textu. Tyto bohoslužby mají rádi i dospělí. Při ostatních bohoslužbách si děti tiše hrají v modlitebně v dětském koutku. Dorostly už do věku, kdy by mohly chodit do nedělní školy, takže doufáme, že se nedělní škola zase rozběhne, až to také situace s C-19 dovolí.

Za hudební doprovod při bohoslužbách děkujeme na prvním místě naší kantorce, varhanici a dirigentce Martině Matuškové, dále pak Janu Šebestovi st., Lukáši Matuškovi (varhany, klavír, kachon), Danielu Matuškovi (trubka), Michalu Kadlecovi (klarinet) a Janu Šebestovi ml. (kytara, klarinet). Děkujeme také P. Matuškovi za kytarový doprovod a P. Kadlecovi za doprovod na baskytaru minimálně 1 písně ze Svítá při většině bohoslužeb. Nové muzikantky nám dorůstají v děvčatech Neužilových. Bohužel musel být omezen z důvodu šíření C-19 hromadný zpěv při bohoslužbách. Pěvecký sbor pod vedením naší kantorky Martiny Matuškové se kvůli omezením spojených s C-19 scházel k nacvičování jen před vystoupením při Noci kostelů a před vystoupením v Ivančicích 13. 9., kdy v rámci Dnů evropského dědictví se v kapli Nejsvětější Trojice konalo pásmo o J. A. Komenském s jeho písněmi. Děkujeme mnohým zpěvačkám a zpěvákům, kteří ač nejsou členy ČCE, rádi v pěveckém sboru zpívají.

Trubači se sešli k nácviku vánočních koled 4× (Jaromír Pištěk baskřídlovka, Michal Kadlec klarinet, Petr Kadlec ml. pozoun, Daniel Matuška trubka,) a zahráli na Štědrý den a ve vánoční hře.

Naši 3 konfirmandi se sešli 6× a slavnost konfirmace se bude konat do léta 2021.

Pokřtěn nebyl nikdo. O církevní svatbu požádalo a sestra farářka oddala 22 párů. Udělila také jedno požehnání pro společný život dvěma mužům, kteří posléze uzavřeli manželství ve Vídni, kde podle rakouského práva jsou sňatky stejnopohlavních párů povoleny, stejně jako v dalších 29 zemích světa. V ČR to žel zatím právně možné není.

Farářka sboru vykonala 2 církevní pohřby. V modlitebně ČCE v Silůvkách se konalo rozloučení se sousedkou, paní Miladou Hronovou, která zemřela 29. 2. 2020 ve věku nedožitých 75 let. V Ivančicích v obřadní síni se konalo rozloučení s panem Alexanderem Rajniakem z Medlova, zemřel 14. 5. 2020 ve věku 74 let. Tiše v kruhu rodiny odešla také nejstarší členka našeho sboru sestra Naděžda Nováková z Ivančic ve věku nedožitých 94 let; a po dlouhé nemoci v 87 letech sestra Vlasta Kryčerová z Dolních Kounic.

Pastorační návštěvy u členů sboru a také u mnoha dalších spolu s farářkou sboru vykonávají také členové staršovstva a sboru. Především sestra Renata Záděrová a místokurátorka sestra Andrea Kačírková mají velký přehled o tom, komu se jak daří a kdo s čím potřebuje pomoci a pravidelně obdařují mnoho lidí ve svém okolí pozorností, péčí, dodávají optimismus i množství všelijakých dobrot.

Biblický kroužek pro děti se konal pravidelně v ZŠ Pravlov 7×, prům. účast 10 dětí. V polovině března 2020 skončil spolu s celostátním zákazem vycházení, a zatím se nepodařilo přejít na online setkávání.

Mládež v našem sboru nemá samostatná setkávání, ale účastní se některých akcí mládeže v naší církvi (školky, Blažkov, tábory).

Setkání maminek s malými dětmi v Silůvkách bylo 5×, prům. účast 13, konají se ve farní zahradě a v kostele.

Farářka sboru vykonala 4 návštěvy v Brumovicích, v domově Diakonie ČCE, která je partnerem našeho sboru. Spolu s farářkou M. Kadlecovou pokaždé jezdila také slečna Karolína Chýlková ze Silůvek, aby strávila 1x měsíčně dopoledne (8.00–12.00) v STC Radost v Brumovicích, kde pomáhala při výrobě svíček, mýdel a dalších výrobků Diakonie, které je pak v našem sboru možno zakoupit jako drobné dárky. V létě využila Karolína také pobytových služeb Diakonie a strávila týden v nově postaveném domově v Kloboukách na Betlémě. Moc ráda na to vzpomíná.

Náš br. kurátor P. Matuška pracuje jako náhradník dozorčí rady Diakonie střediska Betlém.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se sešli v lednu 2020 k ekumenické biblické hodině na faře ŘKC v Rosicích a také ke společné bohoslužbě v kostele ŘKC v Rosicích.

Farářka desátým rokem pastoračně a organizačně pečuje o brněnskou skupinu Logosu. Živě se v Silůvkách konala dvě duchovní setkání, na svátek M. J. Husa a 3. adventní neděli.

Povedlo se nám společnými silami uspořádat i tyto větších akce, které se velmi vydařily a máme z nich velkou radost:

1. Poprvé jsme se zapojili 12. 6. do akce Noc kostelů. Podařilo se nám sestavit pestrý program pro všechny generace, na který jsme dostali i grant z ČCE. Na úvodním koncertě vystoupily nepřehlédnutelné osobnosti českobratrské scény evangelické: Miloš Rejchrt, Tomáš Molnár a Rostislav Tvrdík. Program pokračoval vernisáží výstavy karikatur Oldřicha Srníka, kterou uvedla jeho dcera Danuše Šimková. Také vystoupil náš pěvecký sbor ECHO Silůvky pod vedením M. Matuškové. Během celého programu podávaly sestry A. Kačírková a R. Záděrová občerstvení ve velkém stylu pod osvětleným partystanem. Káva a zákusky, které napekly sestry z celého našeho sboru, všem moc chutnaly. Akci navštívili lidé z obce i ze širšího okolí. U ohně za kostelem se pekly špekáčky a na venkovních cihlových píckách placky. Děti se brouzdaly ve vanách s vodou, klouzaly na klouzačce a batolily v zahradě. Do noci se pak sedělo u ohně, zpívalo při kytaře a povídalo.

2. V Ivančicích jsme se 12.–13. 9. již po osmé podíleli na prezentování památky sboru staré Jednoty bratrské v rámci Dnů evropského kulturního dědictví (EHD), a to ve spolupráci se sborem CASD a kulturní komisí města. Každoročně je také centrálně stanovené téma, které tentokrát znělo „Památky a vzdělání“. Před konáním akce jsme místo jako každý rok ekumenicky uklidili, posbírali odpadky, posekali trávu, posbírali popadaná jablka. V sobotu po celý den byl přítomen zástupce Ivančicko-kralického spolku pan Roman Prokeš z Drahotuš, který tiskl na tiskařském lisu dobové pamětní tisky a razil mince. Při tom si od něj mohl každý vyslechnout mnoho informací o době 16. stol., ve které působila Jednota bratrská. V 15.00 se konala společná ekumenická venkovní bohoslužba, na téma: Čemu bych se chtěl/a v životě ještě přiučit? Kázala f. M. Kadlecová a k tématu se podělili o svoje tajné vzdělávací plány také V. Polák, E. Klodová a J. Šebesta. Zpívalo se 6 písní ze Svítá a hrála 7členná kapela. Účast 35.

V neděli v 16.00 se v kapli Nejsvětější Trojice konalo pásmo „J. A. Komenský – slovem, hudbou a zpěvem“. Čtení připravil historik Přemysl Bar, četli: P. Bar, D. Lacko, M. Kadlec. Písně J. A. Komenského 209, 367, 690 zpíval silůvecký pěvecký sbor ECHO (12 lidí) pod vedením M. Matuškové; diváků bylo 15. Po celý víkend také probíhala motivační poznávací hra o Jednotě bratrské pro děti i dospělé, kterou připravili členové CASD pod vedením jejich br. kazatele Vladimíra Kalety. Během celého víkendu akci navštívilo cca 70 dospělých a 25 dětí. Odborný výklad k památce JB podávali celý víkend P. Bar, A. Hobl, D. Lacko, M. Kadlec a P. Kadlec. Počasí bylo krásné a zájem o památku veliký, hlavně v odpoledních hodinách.

3. Zhruba od poloviny října zahájil náš br. kurátor Petr Matuška u sebe na zahradě provoz Bratrské moštárny. Tento nápad dostal před dvěma lety, kdy byla veliká nadúroda jablek. Postupně se mu podařilo na vlastní náklady zkonstruovat hydraulický plachetkový lis a vyrobit drtič ovoce. Tak mohla moštárna začít fungovat ve zkušebním provozu. Díky velké úrodě jablek a hrušek nebyla o zájemce o moštování nouze. Z vlastních nasbíraných jablek a hrušek jsme mohli navíc vylisovat a zavařit (pasterovat) asi 350 l moštu pro potřebu sboru a na prodej. Jak se před staletími shromažďoval sbor Jednoty bratrské v Ivančicích kolem lisu tiskařského, podobně se začali někteří členové našeho sboru shromažďovat několikrát týdně u lisu na ovoce u Matušků. Moštárnu Matuškovým přicházeli pomáhat obsluhovat sestry R. Záděrová, A. a V. Kačírkovi a M. Kadlecová. Přestože jsme se museli při práci otáčet, užili jsme si také zábavu a pospolitost. Výnosy z moštování a prodeje moštu pomohly naší sborové pokladně a ještě máme mošt pro různé společné akce.

4. Během prosince se opět začala zhoršovat nákazová situace a bylo jasné, že se tradiční štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou nebude moci v kostele uskutečnit. Díky ochotě silůvského kameramana pana Jana Rybníčka se mohla farářka M. Kadlecová pustit do příprav na natáčení vánoční hry Cesty do Betléma. Zkoušet hromadně v kostele jako každý rok nebylo možné. Vše proto probíhalo víceméně na ulici, individuálně, v malých rodinných skupinkách. Když si hru, která je od Štědrého stále volně ke shlédnutí na: https://www.youtube.com/watch?v=Lv_QkrlkWVw, pustíte, přenese vás to nejen do příběhu o narození našeho Pána Ježíše Krista, ale také do pěkného prostředí Silůvek a jejich blízkého okolí.

Na Štědrý den odpoledne jsme si před kostelem přečetli vánoční příběh z evangelia podle scénáře živého Betléma. Žesťové kvarteto zahrálo koledy. Účinkující stáli před kostelem (13), diváci byli za plotem (25).

Rodina Danky Horemužové z Dolného Kubína napekla a poslala 200 ks tradičních vánočních oplatek, které potěšily jako odměna účinkující ve vánočních programech.

Hospodářské věci:

Během léta byl firmou pana Kominackého ze Silůvek vybudován příjezd farní zahradou na dvůr a vydlážděn velkými kamennými kostkami, které jsme dostali darem od pana Libora Hrona. Byl také vybudován nový chodník k faře. Poté, co jsme dostali darem ještě malé kostky od pana Rostislava Cesara, příjezd ke dvoru jsme jimi ještě svépomocí dodláždili.

V roce 2020 největší výdajové položky byly:

147.519 Kč Personální fond

5.650 Kč seniorátní repartice

18.180 Kč celocírkevní repartice

23.000 Kč spotřeba plynu na vytápění kostela

2.680 Kč spotřeba elektřiny v kostele

29.500 Kč vybudování příjezdové cesty a chodníku k faře

Náklady celkem: 275.900 Kč

Příjmy: 

41.300 Kč sbírky kostelové

127.760 Kč dary

178.400 Kč salár

10.000 Kč grant od obce Silůvky

8.000 Kč seniorátní mikrogrant

Účetní uzávěrka skončila s kladným hospodářským výsledkem 114.570 Kč.

Výhled na rok 2021: největší výdajové položky

184.700 Kč Personální fond

5.880 Kč seniorátní repartice

18.910 Kč celocírkevní repartice

25.000 Kč energie v kostele

120.000 Kč rekonstrukce fary před nastěhování nové farářky (výmalba, renovace prkenných podlah a koupelny

v 1. patře)

Staršovstvo děkuje všem, kteří i v této nelehké a nejisté době přispívají na sbor finančně, obětují svůj čas, zúčastňují se brigád, přispívají skvělým pečivem při různých pohoštěních a vůbec svůj talent a kreativitu dávají do služeb sboru a církve.

Děkujeme i těm, kteří se za náš sbor modlí.

Za staršovstvo Martina Kadlecová, farářka sboru, v Silůvkách 26. 3. 2021

Zpět na začátek